Neziskovky? Jak které.

Prvních dvacet neziskovek seřazených podle dotací vede Fotbalová asociace s 336 mil. Kč a uzavírají kanoisté s 53 mil. Kč, z nesportovců to jsou jen Člověk v tísni a charitativní organizace. V médiích se vedou útoky na neziskovky jako jsou Greenpeace a další, ale ty vůbec od státu dotace nezískávají a nejsou vyšetřovány pro korupci, jako v současné době Fotbalová asociace.   Zdroj: Neziskovky! | 31. 7. 2017 | Britské listy

ČESKÁ REPUBLIKA – OPĚT DRUHÝ SVĚT

Nová zpráva české koalice Social Watch bude představena 17. července 2017 v Praze

Jedním z důležitých problémů při přechodu reálsocialistické východní Evropy na demokratické tržní hospodářství bylo zaostávání za tehdejším tzv. prvním světem, především zeměmi západní Evropy. Bohužel i po dvaceti šesti letech se toto zaostávání nepodařilo zvrátit.

  • Vláda přijala národní Agendu 2030, rozhodující však bude její implementace.
  • Pět let poté, co Ústavní soud zrušil neplacenou veřejnou službu, parlament připravil a schválil tuto formu nucené práce znovu.
  • Jednou z hlavních priorit vlády bylo přijetí zákona o sociálním bydlení, který byl po dlouhých sporech, jednáních a četných kompromisech předložen, avšak příliš pozdě na to, aby mohl stihnout projít legislativním procesem do konce volebního období.
  • V České republice je aktuálně každý desátý dospělý člověk v exekuci a velmi rychle roste skupina osob s vícečetnými exekucemi. Tento problém byl doposud podceňován a přináší negativní důsledky v sociální i makroekonomické rovině.
  • Česká rozvojová spolupráce a humanitární pomoc hluboce zaostává za našimi závazky.

To jsou vybraná témata z nové výroční zprávy české koalice Social Watch, která budou spolu s dalšími na tiskové konferenci představena.

Zprávu představí za autorský tým Tomáš Tožička, Ilona Švihlíková, Jan Gruber a Radek Hábl.

O den později bude tuto zprávu prezentovat česká zástupkyně Social Watch Markéta Mottlová i v sídle OSN v New Yorku jako stínovou zprávu k oficiální zprávě o naplňování Cílů udržitelného rozvoje v České republice.

Kontakt: Editor zprávy – Tomáš Tožička, tomas.tozicka@educon.cz

Úvodní slovo Antonína Veverky k otevření geoexpozice na Kotli

Vážení přátelé rokycanské rozhledny,
vítám vás na oficielním otevření geoexpozice při oslavě třetího výročí otevření rozhledny.
Nadšenci z Klubu Svobodných demokratů Rokycany, který letos slaví již dvacet let, za podpory Sdružení pro naše Rokycany, spolu s městem a dalšími, se významně podíleli na vzniku rozhledny. Jako další úkol jsme si dali ještě více zatraktivnit vaši návštěvu zde. Naše výstavka by měla pobyt u rozhledny zpestřit a přinést informace a poučení.

Věříme, že všichni co jste sem přišli milujete přírodu, pozorujete ptáky, zvěř, obdivujete se kráse motýlů a květin. Často však zapomínáme na to důležité, na základ přírody, to po čem šlapeme. Jsou to horniny,  které se věkem rozpadají a dávají vznik zemi, bez níž by nebylo na světě  života.

Proto jsme je soustředili zde - slepenec z Kotle a z okolních kopců - horniny, ze kterých jsou tvořeny. Z Čiliny, Ždáru, Vršíčku. Další exponáty jsou z Ejpovic, Těškova a jiných blízkých míst okresu a okolí.  Informace o těchto nerostech se naleznete na tabuli, kterou za chvíli odhalíme.
Omlouvám se za skromnější, menší kusy hornin, ale musel jsem je sem dovézt vlastním autem a donést s Petrem, vlastníma rukama jsme pro ně vykopali základy a zabetonovali je. Též podstatnou část výstavy jsme financovali sami v rámci Klubu SD. Ovšem těžko bychom vše zvládli bez nezištné pomoci firmy Kovovýroba - FACH, která darovala mistrovsky vyrobenou tabuli, bez Kamenictví Kozler, které provedlo výbrusy ukazující krásu kamenů a stavební firmy VAKOS, která dodala a přivezla beton. Můžete jim poděkovat i vy svou přízní a potleskem.
Díky patří i panu Michalu Merglovi, profesorovi ZČU Plzeň, za nezištnou odbornou i manuální pomoc a odborné vedení.

Nemohu se nyní nezmínit o právě probíhající soutěži Znalec Kotle, pro děti i dospělé, jejíž účastníci budou odměněni cenami od města Rokycan. Na zorganizování soutěže má víc než lví podíl pan Petr Hlávka. I jemu patří dík. Věřím že se soutěže zúčastníte.

Závěrem bych chtěl říci, že nespíme na vavřínech, ale připravujeme další akci -  obnovení můstku na bývalé královské cestě Praha - Plzeň z roku 1776. Rekonstruovat bychom chtěli i několik metrů původní cesty a obnovit tehdejší původní povrch. Krásné by bylo sehnat i původní patníky.
Pak by bylo možné se podívat nejen do dálky, jako zde na rozhledně, ale na můstku pohlédnout do minulosti.

Děkuji vám za pozornost a návštěvu. Dosti již kázání a jak se říká: hudbo tuš!

1. ročník soutěže Znalec Kotle proběhl 13. 5. 2017

Při příležitosti třetího výročí otevření rozhledny na Kotli uspořádal Klub Svobodných demokratů Rokycany soutěž Znalec Kotle pro děti, mládež a dospělé. Tato soutěž má za cíl přispět zábavnou a naučnou formou k lepšímu poznání rozhledny, prostředí Kotle, jeho fauny a flóry, geologického složení vrcholu a k poučení jak se chovat v lese.

Soutěžící mohli při zodpovídání osmi otázek a plnění jednoho úkolu využít jako nápovědy informace z tabulí na rozcestích (dvě z nich instalovali členové Klubu SD Rokycany) a z tabule u geologické expozice (expozice byla tuto sobotu  slavnostně otevřena a je také dílem Klubu).   Soutěže se zúčastnilo celkem 41 dospělých, 3 mládežníci a 14 dětí. Nejúspěšnější byli odměněni hodnotnými cenami a všechny děti malou pozorností od Města Rokycany.

Na snímku vpravo dopolední vítězka kategorie dospělých paní Jitka Vaníková s partnerem Ladislavem Sládkem ze Strašic. Stejně jako další účastníci soutěže (hodně jich bylo z řad účastníků turistického pochodu) si pochvalovala zpestření oslavy naší soutěží.

Foto Petr Hlávka