Večer projektu Den poezie

V pondělí 16. 11. od 18 hodin vám  v rámci projektu Básníci online představíme nejzajímavější autory ze současné básnické scény v Rokycanech – básnířku Věru Tydlitátovou a básníky Vladimíra Líbala a Jaroslava Šlejmara. Doprovodí je hudbou skupina PVE (Helena Orcígrová a Zuzka Bursíková), Miroslav Tauš a Petr Hlávka.

Pro Městskou knihovnu v Praze připravili již na jaře Dagmar Plamperová s Josefem Strakou projekt Básníci online a jeho pokračování představí básníky Radka Fridricha a Jana Sojku, jejichž videa byla natočena letos na podzim, a pustíme též i záznamy čtení Dagmar Plamperové a Josefa Straky z dubna tohoto roku.
Den poezie pořádáme společně se Společností poezie a s Městskou knihovnou v Praze a za přispění Města Rokycany k výročí narození Karla Hynka Máchy.
Na youtube naleznete záznamy pod heslem *Den poezie v Rokycanech 2020*.

Program Pro naše Rokycany 2018 – 2022

Úvod

Milí čtenáři předkládáme vám volební program sdružení Pro naše Rokycany. Máme dlouholeté zkušenosti s vedením města. Z našich kandidátek vzešly dvě místostarostky – Hana Halířová (1994-8), Marie Hlávková (2002 – 2014) a další zastupitelé – členové městské rady i Václav Kočí, současný starosta (2014-2018).

Kandidátku pro komunální volby pro období 2018 – 2022 jsme nejen obměnili, ale i omladili. Najdete na ní členy iniciativy Chceme zpět k řece, Klubu Svobodných demokratů Rokycany a Fotoklubu Rokycany. Mimo jiné zde máme učitele, techniky, studenty, probační pracovnici, lékařku, zeměměřiče, novinářku, biologa i hasiče. Vysoký je podíl žen – 44%. Všichni kandidáti jsou bezpartijní a po svém případném zvolení budou prosazovat náš společný program.

To, o co nám jde především, je stát nohama na zemi. Uvědomujeme si, co je ve městě potřeba a co je reálné zvládnout.

Volební program Pro naše Rokycany

1. PRO bezpečnost chodců a cyklistů a bezpečnou a plynulou dopravu; abychom se nebáli posílat děti pěšky a na kole do školy

Rokycany jsou křižovatkou osobní i nákladní dopravy, městem denně projíždí enormní množství vozidel. To s sebou nese každodenní dopravní zácpy a především velkou zátěž pro zdraví a bezpečnost obyvatel.

Obousměrnost Soukenické ulice odlehčila dopravě v Jiráskově ulici (podél obou nádraží, pošty až k supermarketu Billa). Byl však zrušen přechod pro chodce na křižovatce Soukenické s Dvořákovou ulicí. Přitom jde o hlavní cestu pro pěší do gymnázia a do nemocnice.

Dalším rizikovým místem je Šťáhlavská ulice, kde intenzita dopravy brání bezpečnému přecházení z celé části pod Čilinou. Situaci ještě zhorší průjezd kamionů z průmyslové zóny, konkrétně z budoucího sídla firmy Duvenbeck. Vzhledem k tomu, že se pod Čilinou plánuje výstavba mnoha rodinných domů, stane se situace ještě komplikovanější.

Při rekonstrukcích jednotlivých komunikací není vůbec počítáno s cyklisty, absence cyklostezek ve městě je alarmující.

Chceme zajistit podmínky pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů městem (např. navýšením přechodů pro chodce, zpomalovacími pruhy, světelnou signalizací).

Budeme požadovat vypracování konkrétního plánu na podporu cyklodopravy a vyčlenění částky na jeho realizaci v rozpočtu města.

Omezíme průjezd kamionů městem. Například zákazem vjezdu vozidel nad určitou hmotnost, zákazem průjezdu kamionů v určitou denní dobu a jejich vážením.

Pro podporu cyklistické dopravy v Rokycanech se zasadíme o úschovny kol ve školách a u veřejných budov.

Co se podařilo

– zakázat kamionům průjezd městem a přilehlými obcemi na hlavní trase (ochrana před kamiony vyhýbající se dálnici),

– podél nově vybudovaných páteřních komunikací ve městě přibyla místa na parkování,

– vznikly ostrůvky na přechodech ke zlepšení bezpečnosti chodců.

2. PRO zlepšení komunikace města s občany

Chybí systematická otevřená komunikace mezi městem a občany, chybí přehledné a rychlé informování o dění na radnici i ve městě.

Spolehlivě pracující radnice je nutnost. Požadujeme ochotné a vstřícné úředníky odborně na výši a zastupitele, kteří jsou nejen kompetentní, ale také otevření diskusi s lidmi a nepodléhají klientelistickým vazbám.

Zapojíme občany do rozhodování, budeme s nimi veřejně diskutovat všechny důležité záměry a prosazovat přehledné a rychlé informování o dění na radnici i ve městě.

Nabízíme zavedení „participativního rozpočtu“ , kdy je část rozpočtu nabídnuta občanům na projekty, které považují za veřejně prospěšné.

Co se podařilo

– Klub Svobodných demokratů Rokycany inicioval v roce 2003 vznik Rokycanských novin vydávaných dodnes rokycanskou radnicí,

– Klub Svobodných demokratů Rokycany vydává vlastním nákladem ještě Rokycanské Listy www.rlisty.eu,

– jako jediné politické uskupení v Rokycanech organizujeme každoročně od roku 1999 besedy zástupců města s občany pořádané v prostorách Klubu komorní kultury (ten vznikl v roce 2002 naší zásluhou).

3. PRO nás i budoucí generace – řeka jako součást příjemného života v Rokycanech

Řeka Klabava a Holoubkovský potok byly ve městě napřímeny (Klabava na přelomu 19. a 20. století a Holoubkovský potok ve třicátých letech 20. století). Klabava byla navíc vydlážděna do podoby pouhého kamenného kanálu. Před desítkami let se nikdo zapojením řeky do prostoru města nezabýval. Po povodních roku 2002 a 2006 ale také ne. Ochránit město před stoletou vodou bylo jediné hledisko. To, že se ohrazením řeky zcela znemožní již tak omezený přístup k vodě, vůbec nikoho nezajímalo.

Navrhli a zpracovali jsme změnu projektu původních protipovodňových opatření. Místo zdí na nábřeží navrhujeme rozšíření koryta a ochranné zdi stavět co nejméně.

Navrhujeme zároveň zpřístupnit okolí Klabavy a Holoubkovského potoka pro lidi a přeměnit na místo pro rekreaci. Všechny návrhy jsme konzultovali s odborníky podniku Povodí Vltavy, přítomni byli i zástupci města Rokycany. Výsledkem jednání byla shoda, že navrhované změny jsou uskutečnitelné. Nijak nezhoršují ochranu proti povodním a projekt posunují na mnohem vyšší úroveň. K protipovodňové ochraně přidávají přestavbu okolí obou toků na prostor, kde bude možné si odpočinout, pořádat kulturní akce, sportovat, hrát si, využívat cyklostezku.

Co se podařilo

díky námi iniciované petici, kterou podepsalo cca 800 občanů, se nám podařilo změnit stanovisko vedení Města Rokycany a zahájit jednání s projektanty Povodí Vltavy o dalším postupu,

povedla se nám vrátit do záměru protipovodňových opatření část Práchovna (od železničního viaduktu k tenisovým kurtům), která byla z původního projektu vyřazena,

na stránkách www.sites.google.com/site/chcemezpetkrece/ informujeme občany o projektu a našich dalších aktivitách,

– od roku 2015 pořádáme pro veřejnost u řeky Klabavy happening „Koryto,“ kde se již čtyři roky setkávají umělci z Rokycan i okolí,

uspořádali jsme pro občany Rokycan přednášku o přírodě blízkých protipovodňových opatřeních vybudovaných v jiných městech ČR.

4. PRO sport a pohyb

Chybí propojení cyklostezek městem. Na cyklostezkách souběžných s hlavní ulicí musejí cyklisté zastavovat a dávat přednost provozu z vedlejších ulic. Ztížené podmínky pro pohyb cyklistů omezují nejen rozvoj cyklodopravy ve městě, ale i podporu cyklistiky jako rekreačního sportu.

Vedle podpory „velkých sportů“ je třeba podporovat „malé sporty“, kluby, které pracují s dětmi i dospělými nikoliv pro výkon, ale pro radost a smysluplné a zdravé trávení volného času. Městem nově schválené financování spolků jen podle počtu členů výrazně znevýhodňuje menšinové sporty a ostatní zájmové organizace.

Dotační program města zaměříme na pravidelnou údržbu a modernizaci dětských sportovišť, případně na výstavbu dalších, především dětských hřišť.

Navrhneme jasná a srozumitelná pravidla financování sportovních klubů a spolků, např. zavedením paušální částky na jejich provoz a s přihlédnutím k jejich veřejné prospěšnosti.

Zpracujeme projekt „Plán rozvoje sportu v Rokycanech.“

Budeme usilovat o propojení cyklostezky na výpadovce na Plzeň mezi Jelínkovic boudou a městem.

Navrhneme vést cyklostezku z Klabavy do Kamenného Újezdu podél řeky a zakomponovat ji tak do projektu protipovodňových úprav.

Zrušíme bariéry pro cyklostezky ve městě zavedením jejich přednosti podél hlavní silnice.

Vybudujeme vycházkový okruh z Rokycan do Borku podél potoka a zpět.

Co se podařilo

workoutové hřiště u krytého bazénu,

jsou vykoupeny pozemky pro cyklostezku mezi Jelínkovic boudou a městem pro propojení cyklostezky do Plzně,

je schválen námi navržený záměr vybudovat vycházkový okruh z Rokycan do Borku.

5. PRO příjemnější, klidnější a zelenější město

V Rokycanech vznikly nové parkové plochy, zeleně však celkově spíše ubývá. Velkým problémem je znečištění imisemi z topenišť a automobilového provozu, ale i hlukem, polétavým prachem, a zápachem v blízkosti průmyslových zón.

Zamezíme likvidaci stávající zeleně a zajistíme vytváření nových zelených ploch s cílem zlepšit životního prostředí nejen pro občany města, ale i pro zachování a rozšíření druhového zastoupení rostlin a zde žijících živočichů.

Budeme usilovat o rozšiřování zelených ploch na Masarykově a Malém náměstí, výhledově na místě bývalého obchodu Norma.

Zasadíme se o budování dalších parků, relaxačních zón a dětských hřišť.

Prosazujeme dokončení další etapy Parku Rakováček.

Chceme prosadit měření imisí v místech velké dopravní frekvence a v případě trvalého překračování limitů zavedení nízkoemisních zón, kde by byl omezen vjezd automobilů určitých tříd (např. s dieselovými motory).

Zvýšíme počet odpadkových košů a nádob na separovaný odpad a bioodpad v celém městě.

Pro rovnoměrnou podporu nakládání s odpady prosadíme přidělení kompostérů občanům žijícím v rodinných domech a v bytových domech se zahradami s jejich symbolickou finanční spoluúčastí.

Podpoříme revitalizaci krajiny v katastru Rokycan pro zadržování vody jako ochraně proti suchu a dramatickým následkům povodní.

Co se podařilo

– byl vybudován Park Rakováček,

je připravována žádost o dotace pro třetí etapu parku Rakováček

– postupně jsou rekonstruována dětská hřiště.

6. PRO děti a mládež

Děti ze ZŠ TGM a Ulice Míru musejí putovat za tělocvikem přes celé město, neboť stávající tělocvičny jsou nevyhovující. V základních školách mnohde nemají vyhovující informační a komunikační techniku (ICT), zajištěnou bezpečnost škol a sportovišť. Řešit je třeba správné větrání tříd, vysoká hladina CO2 s sebou nese únavu žáků a nesoustředěnost. Akutně je třeba řešit i drogovou problematiku. Po zrušení skate areálu v učilišti v Jeřabinové ulici mládež nemá žádné vhodné místo pro setkávání a své vlastní aktivity.

Stav nevyhovujících tělocvičen základních škol TGM a Ul.Míru chceme řešit možnou výstavbou nových prostor, případně přestavbou stávajících.

Budeme prosazovat zlepšení vnitřního vybavení škol a školních tříd, a to i se zaměřením na ICT.

Pro zdravý vývoj dětí a mládeže ve třídách navrhujeme zabudování vzduchotechniky zajíšťující nízkou koncentraci CO2.

Zasadíme se o bezpečnost žáků v budovách škol a na školních sportovištích zpracováním podrobných bezpečnostních plánů.

Podpoříme preventivní protidrogové programy ve všech školách a to s důrazem na zapojení rodičů, programy na odhalování šikany, kyberšikany a dalších patologických jevů.

Budeme prosazovat vybudování místa pro setkávání mládeže, např. nový skate areál.

Budeme podporovat kvalitu jídel ve školních jídelnách.

Co se podařilo

byly vybudovány učebny v podkroví ZŠ Ulice Míru,

byla postavena in–line dráha kolem stadionu a koupaliště.

7. PRO seniory

Se stoupajícím počtem starších občanů stoupá potřeba jejich dopravy k lékaři, k návštěvě úřadu apod. Jedna linka městské hromadné dopravy nemá tak široký dosah, aby ji mohli využít všichni méně pohybliví a hendikepovaní občané.

Budeme prosazovat MHD pro seniory zdarma.

Navrhujeme zřízení městské „taxislužby“ pro seniory a hendikepované občany, kterou by tito občané mohli za přijatelný poplatek využívat např.k cestám do nemocnice, a to i do zdravotnických zařízení v Plzni.

Budeme prosazovat výstavbu chráněných bytů pro hendikepované občany.

Pro udržení kondice, ale i společenského života starších občanů navrhujeme zřízení venkovních posiloven.

Co se podařilo

bylo vybudováno venkovní cvičební místo u fotbalového stadionu.

8. PRO všechny Rokyčáky

Územní plán je třeba chránit před „nájezdy“ ze strany spekulantů. Město Rokycany má v majetku městské byty a jejich potřeba stále roste. Jde o startovní byty pro mladé rodiny, pro matky s dětmi, sociální byty, ale i o dříve postavené bytové domy. O ty je třeba pečovat dle zásad správného hospodáře pro spokojené žití občanů.

Obyvatelé Rokycan by si po třiceti letech zasloužili městskou budovu spojující moderní architekturu s účelností. Je třeba nadále podporovat rozvoj kultury a spolkového života.

Budeme dbát na uvážené změny územního plánu ve prospěch města.

Navrhujeme výstavbu bytového domu se startovními a sociálními byty v prostoru provizorního parkoviště v sousedství mateřské školy U Saské brány.

Zasadíme se o vybudování komunitního centra v prostorách bývalé autoškoly v Jeřabinové ulici pro setkávání občanů všech věkových kategorií s možností nejrůznějších volnočasových aktivit (mj. práce v hobby dílně, posezení u ohně, možnost komunitního zahradničení).

Udržíme počet pořádaných kulturních akcí pod záštitou města a podpoříme pořádání dalších kulturních akcí pro všechny věkové kategorie.

Co se podařilo

– za uplynulé čtyři roky bylo proinvestováno do městských staveb 24 mil. Kč (z toho 20,5 mil. Kč dotace z fondů EU),

– rekonstrukce vily u nemocnice pro matky s dětmi.

9. PRO lepší hospodaření města

Rokycany jen minimálně využívají vyhlašované dotační programy pro financování veřejně prospěšných projektů. Přitom jejich účelné využívání znamená pro město významný přínos. Rozpadající se Sokolovna otevírá otázky týkající se nejen vzhledu a využití městských budov, ale také jejich hospodárného provozu a kontrol jejich stavu. Stojíme před výzvou klimatických změn a proto naši pozornost zaslouží i převzetí vodního a odpadového hospodářství zpět do rukou města.

Budeme dbát na co nejvyšší a zároveň účelné využívání možností dotačních programů pro rozvojové projekty města (budování bytů a veřejných prostranství, cyklostezek, parků a hřišť, výsadba zeleně atd.).

Jsme pro zavedení správy a řízení Rokycan po technické stránce jako moderního inteligentního města 21. století – automatizaci městských budov (klimatizaci, energetiku, zabezpečení), zdravotnictví, parkování, osvětlení, odpadové hospodářství a pro rychlou komunikaci úřadu s občany zavedení elektronické komunikace v maximální možné míře.

Pro odluku správce vody a kanalizací chceme prosazovat přípravu vlastního městského podniku, abychom převzali vodní hospodářství zpět pod městskou správu a zisky vrátili zpět občanům, místo aby plynuly do zahraničí (za úvahu stojí převzít také odpadové hospodářství).

Podpoříme projekty pro zadržování vody ve městě jako ochraně proti suchu i povodním – zakládáním zelených ploch, polderů, budováním nádrží na dešťovou vodu, zelenými střechami a vsakovacími plochami ve vnitroblocích.

Navrhujeme ustavení komise složené z odborníků pro periodické kontroly městských nemovitostí po stavební stránce.

Co se podařilo

– iniciovali jsme stavbu rozhledny, zajistili pro ni základní projekty a veřejnou sbírkou část financí; vydáváme od roku 2014 jako partner města pro stavbu Rozhledny na Kotli také stránky o rozhledně www.rozhlednarokycany.rlisty.eu,

– vytvořili jsme naučnou stezku pro všechny věkové kategorie na Kotli,

– vytvořili jsme geologickou expozici u rozhledny na Kotli.

10. PRO naše krásné Rokycany

Masarykovo náměstí je oficiálně neprůjezdné, což ale není vždy spolehlivě dodržováno. Nyní je obklopeno parkovišti a řetězy, což vzhledu náměstí rozhodně nepřispívá. Doprava navíc ohrožuje chodce a otřesy pak i historické památky.

Sokolovna je v havarijním stavu a je třeba rozhodnout, jak postupovat dál. Obyvatelé Rokycan by si po desítkách let, kdy zde nevyrostla žádná nová veřejná budova, zasloužili moderní architekturu – víceúčelovou městskou budovu.

Rokycany mají bohatou historii, ale chybí naučné stezky přímo ve městě.

Chceme zahájit veřejnou debatu o využití a podobě Masarykova náměstí, do níž vstoupíme s návrhem komplexní rekonstrukce náměstí s klidovou relaxační zelenou zónou propojenou s Prostranstvím Spilka a Malým náměstím.

Náměstí může propojit dosud izolované cyklostezky, aby se stalo centrem pro cyklistické i pěší výlety k turisticky přitažlivým partiím Rokycan a okolí

Zahájíme veřejnou debatu o využití a podobě Sokolovny s podrobným seznámením občanů s možnými variantami řešení od rekonstrukce až po výstavbu zcela nové budovy.

Vybudujeme naučné stezky o význačných osobnostech a stavbách města, které by seznamovaly občany města a turisty s krásami a historickými pamětihodnostmi města. Navrhneme umístění busty Jana Rokycany v Prostranství Spilka.

Nadále budeme rozvíjet mezinárodní spolupráci s partnerskými městy a veterány všech válek.

Co se podařilo

– podařilo se udržet oficiálně neprůjezdné náměstí.

Komunální volby

Na podzim nás čekají v Rokycanech, stejně jako po celé republice, komunální volby. Příležitost pro zapojení širšího spektra názorů občanů na řízení města, na jeho vývoj. Členové Klubu Svobodných demokratů Rokycany budou kandidovat v rámci sdružení Pro naše Rokycany.

Nejprve nás čeká bilance, co se podařilo v uplynulém volebním období, poté sestavení nového volebního programu a kandidátky.  Ta při každých volbách doznává změn a pozitivní je, pokud se na ní představí mladí lidé, protože ti vždy přinášejí nové myšlenky.

Čekají nás jistě diskuse o kvalitě života a dopravní situaci ve městě, o tom, jakou prioritu dát stavbě nové tělocvičny společné pro ZŠ TGM a ZŠ Ulice Míru nebo rekonstrukci Sokolovny/stavbě Sokolovny ad.

V říjnu pak voliči rozhodnou, kdo zasedne v novém městském zastupitelstvu a kdo se stane starostou. Město si zaslouží modernizaci.

Otevřený dopis zastupitelům města Rokycany

Vážení zastupitelé,

v souvislosti s Vaším rozhodováním o budoucnosti stávající budovy Sokolovny uvádíme – pokud provoz budovy převezme Město Rokycany, bude se jednat o důležité rozhodnutí, které udrží v našem městě kulturu a sport pro občany, ale zároveň bude znamenat pro město i roční zátěž řádu milionů Kč. Proto byste měli pečlivě zvážit hospodárnost vašeho rozhodnutí. Z toho důvodu předkládáme argumenty pro stavbu nové budovy místo staré Sokolovny, která je nyní v havarijním stavu:

– starou budova znehodnocují přístavby, hlavní sál působí ponuře, přes těžkopádné sloupy podloubí není pořádně vidět na parket, budova obsahuje mnoho nevyužívaných místností, které zvyšují náklady na provoz kvůli nezbytnému temperování,

– množství ozdobných prvků a říms na fasádě a její členitost tvoří tepelné mosty a ty vedou k únikům tepla, budovu bude obtížné zateplovat,

– odhadovaná cena rekonstrukce budovy 114 let staré se může zvýšit, tak jako se stalo v případě rekonstrukce ZŠ Ul. Míru (odhadovaná 90 mil., konečná cena téměř o polovinu vyšší), podobná je zkušenost s rekonstrukcí sokolovny v Pardubicích,

– pokud bude ponechán vnější plášť budovy, jistě nevydrží ještě dalších sto let jako nová budova (drolící se a rozhašené pojivo nosných zdí, destruované izolace a stavební prvky, skrytá a vše prorůstající houba), opět jako příklad může sloužit ZŠ, kde byly za rok po rekonstrukci plesnivé sklepy,

– rekonstruovaná budova nebude mít nikdy užitnou hodnotu stejnou jako nová budova.

Za celou dobu dvaceti osmi let trvání demokratického zřízení nebyla v Rokycanech vyprojektována a postavena žádná reprezentativní a moderní městská budova. Nyní máte možnost postavit budovu, která by splňovala požadavky na kulturní i sportovní vyžití, a současně by reprezentovala Rokycany jako moderní město. Víceúčelová hala a budova budou mnohonásobně více využívány nežli v minulosti. Hala poslouží kulturním akcím a také zájmovému sportovnímu využití, sportovním utkáním, popřípadě školám.

Provoz nízkoenergetické, inteligentní budovy (automatická regulace teploty i jednotlivých místností, osvětlení, klimatizace i omezení CO2, elektronické zabezpečení ad.), vybavené obnovitelnými zdroji energie, povede k mnohem nižším nákladům, nežli provoz budovy historické.

Je jisté, že i patrioti, pro které je Sokolovna součástí jejich života, ocení časem moderní budovu, která může být co do velikosti třeba skromnější, ale architektonicky a užitně hodnotnější nežli budova současná. Že přistoupí k sokolovně nikoliv jako ke skanzenu, ale jako k živoucí budově, sloužící nejen současným potřebám, ale i předjímající požadavky doby budoucí.

Poměr doby životnosti budovy s přidanou hodnotou užitnosti k ceně ovlivní kladně, jak doufáme, vaše rozhodnutí ve prospěch stavby nové budovy.

Za Klub Svobodných demokratů Rokycany z. s.

Ing. Petr Hlávka, předseda Rokycany 10. 12. 2017

Klub Svobodných demokratů Rokycany 20 let

V úterý 12. září 2017 jsme oslavili dvacet let trvání Klubu Svobodných demokratů Rokycany. Klub vznikl na základě poznání, že jsou mezi námi občané, kteří nechtějí být členy politické strany, ale mají zájem o veřejné dění a chtějí se angažovat v „šíření občanské vzdělanosti a zvyšování občanského sebevědomí“.

Klub se angažuje v pořádání besed na aktuální témata, jeho členové aktivně pracují pro zlepšování kvality života ve městě – iniciací a podporou výstavby parků, Klubu komorní kultury v Městské knihovně, Rozhledny na Kotli, naučné stezky a geologické expozice na Kotli. Též  kandidují do městského zastupitelstva a organizují cyklistické výlety a vyjížďky – jmenujme například pravidelný Silvestr na kole (Memoriál St. Gabriela).