Děkujeme!

Volební výsledky byly sečteny a zveřejněny. Naše kandidátka složená z občansky aktivních Rokyčáků získala 8575 hlasů a páté místo s 10,66%. Skvělý výsledek!!! V městském zastupitelstvu nás budou zastupovat Antonín Veverka a Helena Orcígrová. Jim blahopřejeme.

Děkujeme všem z Vás, kteří nám své hlasy svěřili, díky nim budeme moci pokračovat v práci pro naše Rokycany . Potvrdili jste nám, že naše snažení má smysl a Vaši podporu. Co víc si přát… (možná trochu spravedlivější přepočet na mandáty ;-))
Zůstaňte s námi v kontaktu a ještě jednou díky…

Program Pro naše Rokycany 2018 – 2022

Úvod

Milí čtenáři předkládáme vám volební program sdružení Pro naše Rokycany. Máme dlouholeté zkušenosti s vedením města. Z našich kandidátek vzešly dvě místostarostky – Hana Halířová (1994-8), Marie Hlávková (2002 – 2014) a další zastupitelé – členové městské rady i Václav Kočí, současný starosta (2014-2018).

Kandidátku pro komunální volby pro období 2018 – 2022 jsme nejen obměnili, ale i omladili. Najdete na ní členy iniciativy Chceme zpět k řece, Klubu Svobodných demokratů Rokycany a Fotoklubu Rokycany. Mimo jiné zde máme učitele, techniky, studenty, probační pracovnici, lékařku, zeměměřiče, novinářku, biologa i hasiče. Vysoký je podíl žen – 44%. Všichni kandidáti jsou bezpartijní a po svém případném zvolení budou prosazovat náš společný program.

To, o co nám jde především, je stát nohama na zemi. Uvědomujeme si, co je ve městě potřeba a co je reálné zvládnout.

Volební program Pro naše Rokycany

1. PRO bezpečnost chodců a cyklistů a bezpečnou a plynulou dopravu; abychom se nebáli posílat děti pěšky a na kole do školy

Rokycany jsou křižovatkou osobní i nákladní dopravy, městem denně projíždí enormní množství vozidel. To s sebou nese každodenní dopravní zácpy a především velkou zátěž pro zdraví a bezpečnost obyvatel.

Obousměrnost Soukenické ulice odlehčila dopravě v Jiráskově ulici (podél obou nádraží, pošty až k supermarketu Billa). Byl však zrušen přechod pro chodce na křižovatce Soukenické s Dvořákovou ulicí. Přitom jde o hlavní cestu pro pěší do gymnázia a do nemocnice.

Dalším rizikovým místem je Šťáhlavská ulice, kde intenzita dopravy brání bezpečnému přecházení z celé části pod Čilinou. Situaci ještě zhorší průjezd kamionů z průmyslové zóny, konkrétně z budoucího sídla firmy Duvenbeck. Vzhledem k tomu, že se pod Čilinou plánuje výstavba mnoha rodinných domů, stane se situace ještě komplikovanější.

Při rekonstrukcích jednotlivých komunikací není vůbec počítáno s cyklisty, absence cyklostezek ve městě je alarmující.

Chceme zajistit podmínky pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů městem (např. navýšením přechodů pro chodce, zpomalovacími pruhy, světelnou signalizací).

Budeme požadovat vypracování konkrétního plánu na podporu cyklodopravy a vyčlenění částky na jeho realizaci v rozpočtu města.

Omezíme průjezd kamionů městem. Například zákazem vjezdu vozidel nad určitou hmotnost, zákazem průjezdu kamionů v určitou denní dobu a jejich vážením.

Pro podporu cyklistické dopravy v Rokycanech se zasadíme o úschovny kol ve školách a u veřejných budov.

Co se podařilo

– zakázat kamionům průjezd městem a přilehlými obcemi na hlavní trase (ochrana před kamiony vyhýbající se dálnici),

– podél nově vybudovaných páteřních komunikací ve městě přibyla místa na parkování,

– vznikly ostrůvky na přechodech ke zlepšení bezpečnosti chodců.

2. PRO zlepšení komunikace města s občany

Chybí systematická otevřená komunikace mezi městem a občany, chybí přehledné a rychlé informování o dění na radnici i ve městě.

Spolehlivě pracující radnice je nutnost. Požadujeme ochotné a vstřícné úředníky odborně na výši a zastupitele, kteří jsou nejen kompetentní, ale také otevření diskusi s lidmi a nepodléhají klientelistickým vazbám.

Zapojíme občany do rozhodování, budeme s nimi veřejně diskutovat všechny důležité záměry a prosazovat přehledné a rychlé informování o dění na radnici i ve městě.

Nabízíme zavedení „participativního rozpočtu“ , kdy je část rozpočtu nabídnuta občanům na projekty, které považují za veřejně prospěšné.

Co se podařilo

– Klub Svobodných demokratů Rokycany inicioval v roce 2003 vznik Rokycanských novin vydávaných dodnes rokycanskou radnicí,

– Klub Svobodných demokratů Rokycany vydává vlastním nákladem ještě Rokycanské Listy www.rlisty.eu,

– jako jediné politické uskupení v Rokycanech organizujeme každoročně od roku 1999 besedy zástupců města s občany pořádané v prostorách Klubu komorní kultury (ten vznikl v roce 2002 naší zásluhou).

3. PRO nás i budoucí generace – řeka jako součást příjemného života v Rokycanech

Řeka Klabava a Holoubkovský potok byly ve městě napřímeny (Klabava na přelomu 19. a 20. století a Holoubkovský potok ve třicátých letech 20. století). Klabava byla navíc vydlážděna do podoby pouhého kamenného kanálu. Před desítkami let se nikdo zapojením řeky do prostoru města nezabýval. Po povodních roku 2002 a 2006 ale také ne. Ochránit město před stoletou vodou bylo jediné hledisko. To, že se ohrazením řeky zcela znemožní již tak omezený přístup k vodě, vůbec nikoho nezajímalo.

Navrhli a zpracovali jsme změnu projektu původních protipovodňových opatření. Místo zdí na nábřeží navrhujeme rozšíření koryta a ochranné zdi stavět co nejméně.

Navrhujeme zároveň zpřístupnit okolí Klabavy a Holoubkovského potoka pro lidi a přeměnit na místo pro rekreaci. Všechny návrhy jsme konzultovali s odborníky podniku Povodí Vltavy, přítomni byli i zástupci města Rokycany. Výsledkem jednání byla shoda, že navrhované změny jsou uskutečnitelné. Nijak nezhoršují ochranu proti povodním a projekt posunují na mnohem vyšší úroveň. K protipovodňové ochraně přidávají přestavbu okolí obou toků na prostor, kde bude možné si odpočinout, pořádat kulturní akce, sportovat, hrát si, využívat cyklostezku.

Co se podařilo

díky námi iniciované petici, kterou podepsalo cca 800 občanů, se nám podařilo změnit stanovisko vedení Města Rokycany a zahájit jednání s projektanty Povodí Vltavy o dalším postupu,

povedla se nám vrátit do záměru protipovodňových opatření část Práchovna (od železničního viaduktu k tenisovým kurtům), která byla z původního projektu vyřazena,

na stránkách www.sites.google.com/site/chcemezpetkrece/ informujeme občany o projektu a našich dalších aktivitách,

– od roku 2015 pořádáme pro veřejnost u řeky Klabavy happening „Koryto,“ kde se již čtyři roky setkávají umělci z Rokycan i okolí,

uspořádali jsme pro občany Rokycan přednášku o přírodě blízkých protipovodňových opatřeních vybudovaných v jiných městech ČR.

4. PRO sport a pohyb

Chybí propojení cyklostezek městem. Na cyklostezkách souběžných s hlavní ulicí musejí cyklisté zastavovat a dávat přednost provozu z vedlejších ulic. Ztížené podmínky pro pohyb cyklistů omezují nejen rozvoj cyklodopravy ve městě, ale i podporu cyklistiky jako rekreačního sportu.

Vedle podpory „velkých sportů“ je třeba podporovat „malé sporty“, kluby, které pracují s dětmi i dospělými nikoliv pro výkon, ale pro radost a smysluplné a zdravé trávení volného času. Městem nově schválené financování spolků jen podle počtu členů výrazně znevýhodňuje menšinové sporty a ostatní zájmové organizace.

Dotační program města zaměříme na pravidelnou údržbu a modernizaci dětských sportovišť, případně na výstavbu dalších, především dětských hřišť.

Navrhneme jasná a srozumitelná pravidla financování sportovních klubů a spolků, např. zavedením paušální částky na jejich provoz a s přihlédnutím k jejich veřejné prospěšnosti.

Zpracujeme projekt „Plán rozvoje sportu v Rokycanech.“

Budeme usilovat o propojení cyklostezky na výpadovce na Plzeň mezi Jelínkovic boudou a městem.

Navrhneme vést cyklostezku z Klabavy do Kamenného Újezdu podél řeky a zakomponovat ji tak do projektu protipovodňových úprav.

Zrušíme bariéry pro cyklostezky ve městě zavedením jejich přednosti podél hlavní silnice.

Vybudujeme vycházkový okruh z Rokycan do Borku podél potoka a zpět.

Co se podařilo

workoutové hřiště u krytého bazénu,

jsou vykoupeny pozemky pro cyklostezku mezi Jelínkovic boudou a městem pro propojení cyklostezky do Plzně,

je schválen námi navržený záměr vybudovat vycházkový okruh z Rokycan do Borku.

5. PRO příjemnější, klidnější a zelenější město

V Rokycanech vznikly nové parkové plochy, zeleně však celkově spíše ubývá. Velkým problémem je znečištění imisemi z topenišť a automobilového provozu, ale i hlukem, polétavým prachem, a zápachem v blízkosti průmyslových zón.

Zamezíme likvidaci stávající zeleně a zajistíme vytváření nových zelených ploch s cílem zlepšit životního prostředí nejen pro občany města, ale i pro zachování a rozšíření druhového zastoupení rostlin a zde žijících živočichů.

Budeme usilovat o rozšiřování zelených ploch na Masarykově a Malém náměstí, výhledově na místě bývalého obchodu Norma.

Zasadíme se o budování dalších parků, relaxačních zón a dětských hřišť.

Prosazujeme dokončení další etapy Parku Rakováček.

Chceme prosadit měření imisí v místech velké dopravní frekvence a v případě trvalého překračování limitů zavedení nízkoemisních zón, kde by byl omezen vjezd automobilů určitých tříd (např. s dieselovými motory).

Zvýšíme počet odpadkových košů a nádob na separovaný odpad a bioodpad v celém městě.

Pro rovnoměrnou podporu nakládání s odpady prosadíme přidělení kompostérů občanům žijícím v rodinných domech a v bytových domech se zahradami s jejich symbolickou finanční spoluúčastí.

Podpoříme revitalizaci krajiny v katastru Rokycan pro zadržování vody jako ochraně proti suchu a dramatickým následkům povodní.

Co se podařilo

– byl vybudován Park Rakováček,

je připravována žádost o dotace pro třetí etapu parku Rakováček

– postupně jsou rekonstruována dětská hřiště.

6. PRO děti a mládež

Děti ze ZŠ TGM a Ulice Míru musejí putovat za tělocvikem přes celé město, neboť stávající tělocvičny jsou nevyhovující. V základních školách mnohde nemají vyhovující informační a komunikační techniku (ICT), zajištěnou bezpečnost škol a sportovišť. Řešit je třeba správné větrání tříd, vysoká hladina CO2 s sebou nese únavu žáků a nesoustředěnost. Akutně je třeba řešit i drogovou problematiku. Po zrušení skate areálu v učilišti v Jeřabinové ulici mládež nemá žádné vhodné místo pro setkávání a své vlastní aktivity.

Stav nevyhovujících tělocvičen základních škol TGM a Ul.Míru chceme řešit možnou výstavbou nových prostor, případně přestavbou stávajících.

Budeme prosazovat zlepšení vnitřního vybavení škol a školních tříd, a to i se zaměřením na ICT.

Pro zdravý vývoj dětí a mládeže ve třídách navrhujeme zabudování vzduchotechniky zajíšťující nízkou koncentraci CO2.

Zasadíme se o bezpečnost žáků v budovách škol a na školních sportovištích zpracováním podrobných bezpečnostních plánů.

Podpoříme preventivní protidrogové programy ve všech školách a to s důrazem na zapojení rodičů, programy na odhalování šikany, kyberšikany a dalších patologických jevů.

Budeme prosazovat vybudování místa pro setkávání mládeže, např. nový skate areál.

Budeme podporovat kvalitu jídel ve školních jídelnách.

Co se podařilo

byly vybudovány učebny v podkroví ZŠ Ulice Míru,

byla postavena in–line dráha kolem stadionu a koupaliště.

7. PRO seniory

Se stoupajícím počtem starších občanů stoupá potřeba jejich dopravy k lékaři, k návštěvě úřadu apod. Jedna linka městské hromadné dopravy nemá tak široký dosah, aby ji mohli využít všichni méně pohybliví a hendikepovaní občané.

Budeme prosazovat MHD pro seniory zdarma.

Navrhujeme zřízení městské „taxislužby“ pro seniory a hendikepované občany, kterou by tito občané mohli za přijatelný poplatek využívat např.k cestám do nemocnice, a to i do zdravotnických zařízení v Plzni.

Budeme prosazovat výstavbu chráněných bytů pro hendikepované občany.

Pro udržení kondice, ale i společenského života starších občanů navrhujeme zřízení venkovních posiloven.

Co se podařilo

bylo vybudováno venkovní cvičební místo u fotbalového stadionu.

8. PRO všechny Rokyčáky

Územní plán je třeba chránit před „nájezdy“ ze strany spekulantů. Město Rokycany má v majetku městské byty a jejich potřeba stále roste. Jde o startovní byty pro mladé rodiny, pro matky s dětmi, sociální byty, ale i o dříve postavené bytové domy. O ty je třeba pečovat dle zásad správného hospodáře pro spokojené žití občanů.

Obyvatelé Rokycan by si po třiceti letech zasloužili městskou budovu spojující moderní architekturu s účelností. Je třeba nadále podporovat rozvoj kultury a spolkového života.

Budeme dbát na uvážené změny územního plánu ve prospěch města.

Navrhujeme výstavbu bytového domu se startovními a sociálními byty v prostoru provizorního parkoviště v sousedství mateřské školy U Saské brány.

Zasadíme se o vybudování komunitního centra v prostorách bývalé autoškoly v Jeřabinové ulici pro setkávání občanů všech věkových kategorií s možností nejrůznějších volnočasových aktivit (mj. práce v hobby dílně, posezení u ohně, možnost komunitního zahradničení).

Udržíme počet pořádaných kulturních akcí pod záštitou města a podpoříme pořádání dalších kulturních akcí pro všechny věkové kategorie.

Co se podařilo

– za uplynulé čtyři roky bylo proinvestováno do městských staveb 24 mil. Kč (z toho 20,5 mil. Kč dotace z fondů EU),

– rekonstrukce vily u nemocnice pro matky s dětmi.

9. PRO lepší hospodaření města

Rokycany jen minimálně využívají vyhlašované dotační programy pro financování veřejně prospěšných projektů. Přitom jejich účelné využívání znamená pro město významný přínos. Rozpadající se Sokolovna otevírá otázky týkající se nejen vzhledu a využití městských budov, ale také jejich hospodárného provozu a kontrol jejich stavu. Stojíme před výzvou klimatických změn a proto naši pozornost zaslouží i převzetí vodního a odpadového hospodářství zpět do rukou města.

Budeme dbát na co nejvyšší a zároveň účelné využívání možností dotačních programů pro rozvojové projekty města (budování bytů a veřejných prostranství, cyklostezek, parků a hřišť, výsadba zeleně atd.).

Jsme pro zavedení správy a řízení Rokycan po technické stránce jako moderního inteligentního města 21. století – automatizaci městských budov (klimatizaci, energetiku, zabezpečení), zdravotnictví, parkování, osvětlení, odpadové hospodářství a pro rychlou komunikaci úřadu s občany zavedení elektronické komunikace v maximální možné míře.

Pro odluku správce vody a kanalizací chceme prosazovat přípravu vlastního městského podniku, abychom převzali vodní hospodářství zpět pod městskou správu a zisky vrátili zpět občanům, místo aby plynuly do zahraničí (za úvahu stojí převzít také odpadové hospodářství).

Podpoříme projekty pro zadržování vody ve městě jako ochraně proti suchu i povodním – zakládáním zelených ploch, polderů, budováním nádrží na dešťovou vodu, zelenými střechami a vsakovacími plochami ve vnitroblocích.

Navrhujeme ustavení komise složené z odborníků pro periodické kontroly městských nemovitostí po stavební stránce.

Co se podařilo

– iniciovali jsme stavbu rozhledny, zajistili pro ni základní projekty a veřejnou sbírkou část financí; vydáváme od roku 2014 jako partner města pro stavbu Rozhledny na Kotli také stránky o rozhledně www.rozhlednarokycany.rlisty.eu,

– vytvořili jsme naučnou stezku pro všechny věkové kategorie na Kotli,

– vytvořili jsme geologickou expozici u rozhledny na Kotli.

10. PRO naše krásné Rokycany

Masarykovo náměstí je oficiálně neprůjezdné, což ale není vždy spolehlivě dodržováno. Nyní je obklopeno parkovišti a řetězy, což vzhledu náměstí rozhodně nepřispívá. Doprava navíc ohrožuje chodce a otřesy pak i historické památky.

Sokolovna je v havarijním stavu a je třeba rozhodnout, jak postupovat dál. Obyvatelé Rokycan by si po desítkách let, kdy zde nevyrostla žádná nová veřejná budova, zasloužili moderní architekturu – víceúčelovou městskou budovu.

Rokycany mají bohatou historii, ale chybí naučné stezky přímo ve městě.

Chceme zahájit veřejnou debatu o využití a podobě Masarykova náměstí, do níž vstoupíme s návrhem komplexní rekonstrukce náměstí s klidovou relaxační zelenou zónou propojenou s Prostranstvím Spilka a Malým náměstím.

Náměstí může propojit dosud izolované cyklostezky, aby se stalo centrem pro cyklistické i pěší výlety k turisticky přitažlivým partiím Rokycan a okolí

Zahájíme veřejnou debatu o využití a podobě Sokolovny s podrobným seznámením občanů s možnými variantami řešení od rekonstrukce až po výstavbu zcela nové budovy.

Vybudujeme naučné stezky o význačných osobnostech a stavbách města, které by seznamovaly občany města a turisty s krásami a historickými pamětihodnostmi města. Navrhneme umístění busty Jana Rokycany v Prostranství Spilka.

Nadále budeme rozvíjet mezinárodní spolupráci s partnerskými městy a veterány všech válek.

Co se podařilo

– podařilo se udržet oficiálně neprůjezdné náměstí.