Volební program Pro naše Rokycany 2022

1. Město komunikující lépe s občany zapojíme lidi do rozhodování, budeme s nimi veřejně diskutovat všechny důležité záměry a prosazovat přehledné a rychlé informování o dění na radnici i ve městě, pro efektivnější rozhodování vedení města zredukujeme počet místostarostů na jednoho

2. Město zdravé, příjemnější, klidnější a zelenější – lépe ochráníme vzrostlé stromy, abychom je zachovávali v nejvyšší možné míře, změníme přístup k nim při stavební činnosti – stavby přizpůsobíme stromům, nikoliv stromy stavbám, podpoříme výstavbu zelených střech a s nimi spojené hospodaření s dešťovou vodou, budeme propagovat zdravý životní styl (stravování, chůzi)

3. Město v pohybu a v kultuře – vybudujeme tělocvičnu mezi školami TGM a Ulice Míru a urychlíme stavbu Sokolovny, aby opět plnila svou úlohu hlavního kulturního stánku města, zlepšíme poměr přidělování městských dotací klubům a spolkům ve prospěch kultury a menších rekreačních sportů

4. Město přívětivé pro pěší a cyklisty – vytvoříme podmínky pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů městem, (více přechodů pro chodce, zpomalovací pruhy, světelná signalizace, např. Soukenická – Dvořákova), vybudujeme vycházkový okruh z Rokycan do Borku, zrušíme bariéry pro cyklisty na cyklostezkách (aby nemuseli dávat přednost účastníkům z vedlejších komunikací), zapojíme firmy do výstavby cyklostezek

5. Město pro děti a mládež – provedeme modernizaci a rozšíření dětských hřišť, oplotíme je tam, kde jsou poblíž rušné komunikace, přidáme lavičky do oddechových a sportovních zón,, vybudujeme místa pro sportování neorganizované mládeže (skate areál, další cvičební místa ad.), prosadíme konání tanečních kurzů pro mladé v zimních měsících místo v létě (jak se to v poslední době děje)

6. Město energeticky inteligentní a soběstačné – pro snížení nákladů na elektrickou energii městského úřadu a občanů vytvoříme s využitím státních dotací sytém komunitní energetiky městské a podpoříme tvorbu komunitní energetiky společenství vlastníků bytových domů – systém tvořený fotovoltaickými panely na střechách městských a soukromých budov propojený chytrou sítí a prodávající přebytky energie do veřejné sítě, systém úsporného osvětlení komunikací s detekcí pohybu a úrovně osvětlení

7. Město lépe hospodařící – budeme využívat granty pro výstavbu (komunitní centrum, bytový dům ad.), kontrolovat stav městských nemovitostí, případnou výstavbu parkovišť podmíníme jejich zatravněným povrchem a minimalizací záboru plochy – v tom případě podpoříme stavbu patrových parkovišť – například nad autobusovým nádražím, podpoříme projekty pro zadržování vody ve městě, připravíme převod vodovodů a kanalizací zpět městu, zahájíme veřejnou debatu o využití a podobě Masarykova náměstí a Malého náměstí

Obrázek Inteligentní osvětlení, zdroj: Jaroslav Hrstka, Inteligentní města se transformují pomocí technologie LoRa.

Klub komorní kultury dvacetiletý

Koncert ke dvaceti letům trvání Klubu komorní kultury proběhl v Městské knihovně Rokycany v sobotu 7. května 2022.

Jak uvedl v úvodu Petr Hlávka, myšlenka zřídit místo zchátralého domku na dvoře knihovny otevřenou scénu ho napadla v roce 1997. Klub Svobodných demokratů, jehož je předsedou, podepsal v květnu 1999 „Dohodu o součinnosti“ s městem Rokycany a na jejím základě zajistili členové klubu architektonický návrh od architekta p. Čiháka, projekt za pouhých 10 tis. Kč (autoři jednotlivých částí – stavební Helena Zemanová, vodovodní a kanalizační Eva Hrušková, elektro Dana Dobiášová, rozpočet Petr Černý) a při bourání domku odpracovali bezplatně 300 hodin. Za stavbu Klubu komorní kultury zaplatilo město firmě Šabata 800 tis. Kč. Klub komorní kultury zahájil činnost koncertem Rokycanského dětského sboru a Malé muziky Rokytky dne 8. 5. 2002.

V rámci sobotního programu vystoupila nadějná dívčí vokální a capella skupina Lamas (na snímku), sbor ZUŠ Rokycany Da Capo, kapela !NeXiCoN! hrající electric industrial metal a Spolek divadelních ochotníků Radnice s jednoaktovkou Medvěd od A. P. Čechova.

 

 

 

 

Na snímku vrcholná scéna z premiérového uvedení Medvěda.

 

 

 

 

Koncert pořádala Městská knihovny Rokycany a Klub Svobodných demokratů Rokycany za finančního přispění Města Rokycany.

Jana Frühaufová

Foto Petr Hlávka, foto v titulku Jiří Hegner.

Napsali nám Lékaři bez hranic: Darienská proluka

Mezi našimi pacienty jsou i lidé, kteří opouštějí své domovy v zemích rozvrácených konflikty či zmítaných chudobou. Ve snaze najít pro sebe a své rodiny důstojnější život se mnohdy vydávají na extrémně nebezpečné cesty. Jednou z nich je Darienská proluka – 97 kilometrů dlouhá a nesmírně nebezpečná trasa džunglí na hranici Kolumbie a Panamy. Stále více lidí na útěku tam riskuje své životy. Od ledna do května jich bylo více než 15 000. Více zde …

Napsali nám Lékaři bez hranic

Psát o naší práci znamená často zmiňovat utrpení, katastrofy a nekončící konflikty. Naše pomoc má ale i spoustu světlých aspektů. Kromě toho největšího – uzdravených pacientů a pacientek – to jsou inovace. A že jich není málo!

Hrdě se hlásím k organizaci, jejíž způsob fungování je už od počátku inovativní. Před padesáti lety se veřejně nemluvilo o tom, co se děje na místech humanitárních katastrof. Lékaři bez hranic začali navzdory tehdejším zvyklostem v humanitární práci jako jedni z prvních přinášet svědectví ze svých misí a nahlas vyzývat mezinárodní společenství k zastavení lidského utrpení. Tím začalo naše hledání nových a netypických postupů, které naše práce dokonce vyžaduje.

Pomáháme v místech chaosu, kde často téměř nic nefunguje, chybí zázemí, vybavení či léky, které ale k rychlému poskytnutí zdravotní péče nutně potřebujeme. Začali jsme proto využívat nafukovací nemocnice, solární panely či drony a přes dvacet let se podílíme na lepší dostupnosti léků po celém světě. Díky inovacím můžeme poskytovat kvalitnější péči a ošetřovat více pacientů a pacientek.

O tom všem se dočtete více v novém vydání časopisu Bez hranic.

 

Sylva Horáková
ředitelka Lékařů bez hranic v ČR

PŘEČÍST ČASOPIS
Co v časopisu najdete?

50 let inovací

Výběr inovativních přístupů, které jsme od svého založení zavedli. Dozvíte se o našem zásobování, konzultacích s odborníky na dálku, rozpoznávání bakterií v mobilní aplikaci nebo o tom, jak svítíme na operačních sálech na odlehlých místech obklopených džunglí.

Jak v Jemenu zachraňujeme ty nejmenší pacienty?

Přečtěte si blog o přínosu vysokotlaké kyslíkové terapie.

Za pacienty jezdíme na hřbetě osla nebo v tuk-tuku

Fotogalerie s dopravními prostředky, které využíváme proto, abychom se dostali k pacientům i v těch nejodlehlejších místech.
Chybějící mapy
O řadě míst nevíme, jak vypadají ani kolik lidí je obývá, což nesmírně komplikuje zdravotnickou a humanitární pomoc. Jak pomáháme situaci změnit a jak se můžete zapojit?
​_
Z ankety mezi našimi spolupracovníky se navíc dozvíte, co se na misích naučili nového a jaké znalosti si od místních kolegů přivezli domů.
PŘEČÍST ČASOPIS
Přeji inspirující čtení a pevné zdraví Vám i Vašim blízkým

Volební zákon – zvýšit důvěru občanů ve svobodné a spravedlivé volby a jejich volební účast

Otevřený dopis.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, předsedkyně/předsedové klubů,

Shodujete se, zdá se, na čtrnácti volebních krajích, spravedlnost voleb však určují i další, doposud nereflektované parametry:

1) Procentuální práh pro vstup do Poslanecké sněmovny (PS); nejspravedlivější je práh přirozený, tedy 0,5 % při počtu 200 poslanců, nikoliv nepřirozený, 10 x vyšší. Vím, argumentujete roztříštěnosti PS na nezařazené poslance, ale i nyní je jich v PS 6, což jsou 3% (podobně ve většinově voleném Senátu jsou dva senátoři, další jsou členy klubů, ale nezvolení za majoritní stranu). Zavedením přirozeného prahu by se snížila nespravedlnost, kdy hlasy voličů, jejichž strany se nedostanou do PS, získají bez jejich souhlasu jiné strany.

2) Jelikož vím, že zavedení přirozené hranice narazí na překážky, navrhuji v rámci přerozdělování hlasů v t.zv. druhém skrutiniu snížit nespravedlnost přidělování hlasů jiným stranám, než kterým patřily: přidělením přerozdělovaných hlasů minoritním, ve své podstatě nepolitickým skupinám – voleným zástupcům ženské/ženských organizace/í (kolik žen je v PS?), a národnostních skupin (romských, slovenských, vietnamských a dalších). Klíčem může být u národnostních skupin poslední sčítání obyvatel. Dle mého názoru by odpadly dohady, komu hlasy přidělit a zvětšila by se tak pravděpodobnost snazší dohody pro nový volební zákon.

Přijetím jedné ze dvou variant by se zvýšila důvěra občanů ve svobodné a spravedlivé volby a jistě i jejich volební účast.

Se srdečným pozdravem

S pozdravem

Ing. Petr Hlávka