Rokycanský vikariát v průběhu 10 let existence Plzeňské diecéze.

Zpráva o životě katolického vikariátu na Rokycansku, Radnicku a Zbirožsku.

Rokycanský vikariát v průběhu 10 let existence Plzeňské diecéze.

Rokycanský vikariát je jeden z nejmenších vikariátů Plzeňské diecéze. Je tvořen třemi farními obvody: Rokycany, Radnice a Zbiroh.

Poutní místa, památní místa a aktivity kolem nich.

Z poutních míst je nejznámějším litohlavský Vršíček spadající do farnosti Rokycany. Toto poutní místo je zasvěcené Navštívení Panny Marie. Bohužel už nemůžeme tvrdit, že se jedná o velké duchovní centrum. Přístupově je na místě, které je pro věřící vzdálené a tak nedostupné. V minulosti došlo s pomocí nadace Bohumila Staška k jeho generální opravě. Vršíček tak dostal nový vzhled.

Není to jediné poutní místo vikariátu. Radnický obvod se pyšní Kalvárií. Byla sice několikrát vykradená, ale to ji neubralo na kráse architektonické ani na významu. Podobně jako Vršíček i radnická Kalvárie je zasvěcená Navštívení Panny Marie. Na obou těchto místech slavíme poutní slavnost v neděli prvního týdne měsíce července. I Kalvárie prošla opravami. Po střeše byla opravena i okna.

Architektonicky významných míst je ve vikariátě více. Jedním z nich je neogotický kostel Nejsvětější Trojice v Mešně, který v roce 2002 slavil 100 let od konsekrace a barokizovaný gotický kostel sv. Jakuba Staršího ze 14 století v Drahoňově Újezdě. Svým způsobem by na tomto místě mohlo být vzpomenuto mnoho jiných kostelů ve vikariátě.

Bohužel duchovní aktivity momentálně nemůžeme vidět ve zvláště velké míře ani u jediného z těchto míst. Spíše život kolem nich probíhá vzhledem k možnostem formou boje o zachování víry.

Charita, sdružení a naše kontakty.

Obecní charita Rokycany byla založená v roku 1994. V minulosti se činnost rozvíjela za značné pomoci dobrovolníků, hlavně návštěvami nemocných. Od roku 1998 se činnost přesunula do Denního stacionáře pro staré a postižené. Stacionář zastřešil i samotné návštěvy a starostlivost o doma ležící. V roce 2000 prostor stacionáře začaly využívat i postižené děti. V tomtéž roce byl ve spolupráci s městem Rokycany založený azylový dům (ročně se tam vystřídá 80 bezdomovců). Charita vyjíždí k potřebným do obcí a měst po celém okrese, kde se setkává i s úplným nezájmem rodin o své blízké. Charita je tak svou službou nenahraditelnou součástí života opuštěných lidí.

Činnost charity je viditelná i v podpoře různých projektů, na které získává prostředky např. formou tříkrálové sbírky. Na této se podílely významnou měrou také kromě Rokycan i farnosti Zbiroh a Radnice v roce 2002 a 2003.

Občanské sdružení Cantate významně podporuje rozvoj a činnost mládeže a rodin v rámci projektů podporovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělesné výchovy a Ministerstvem kultury. Bylo založeno před devíti lety a celou dobu své působnosti dosáhlo mnoha úspěchů, které se neustále projevuji v mnoha aktivitách nejenom v našem vikariátě, ale také v dalších městech Plzeňské diecéze.

Občanské sdružení Romské děti bylo založeno za účelem podpory a integrace romské komunity.Ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (působí v rámci programu Evropské unie ? Phare) se již podařilo uskutečnit projekt zaměření k využívání volného času romské mládeže a jejich formace. Tato aktivita v dnešní době, vzhledem k migraci romských rodin do Anglie, byla upravena na týdenní setkávání.

Aktivity ve farnostech.

Důležitou součástí je rozvíjení života ve farnostech formou utváření živých společenství. Ty jsou rozvíjené studiem Písma svatého a společným sdílením zkušenosti ze života víry. To se odráží ve společných akcích v rámci vikariátu i farnosti samostatně. Ve farním obvodu Rokycany funguje setkávání ve skupinkách, které se scházejí nejenom ve farní budově, ale i ve vlastních domácnostech při společné modlitbě. Podobně tuto činnost můžeme pozorovat ve farnosti Radnice v úterý a čtvrtek každý týden. Činnost se dále rozvíjí formou katechezí. Mezi ně nepatří jenom výuka náboženství, ale i Biblická hodina probíhající každou středu na faře v Rokycanech v dopoledních hodinách a různé přípravy včetně příprav k přijetí svátosti. Náboženství se v převážné míře váže k výuce probíhající na faře v Rokycanech, Mirošově a Zbirohu. Probíhá ale i ve školách, a to v Mýtě, Stupně a Radnicích. Od roku 1993 se věřící setkávají na každoročním vikariátním dnu. V dnešní době tento vikariátní den přímo navazuje na Dny víry v Plzni. Obnova duchovního života probíhá formou obnov před slavením Vánoc a Velikonoc. Součástí života farnosti je i setkávání mládeže z jiných míst diecéze během celého roku při duchovních cvičeních, nebo při přípravě jiných programů pro děti naši diecéze.

Činnost farnosti vikariátu je rozvinutá i ve směru starostlivosti o naše nemocné. Nejedná se při tom jenom o návštěvy v jejich domácnostech, ale také v nemocnici, ÚSP Liblín na Radnicku a ÚSP v Mirošově. Zvláštní pozornost si zasluhuje ústav v Mirošově, ve kterém v dnešní době očekává návštěvu duchovního 45 lidí včetně mentálně postižených.

Nedílnou součásti života je svátostné prožívání společenství, a to především při bohoslužbách, které v tvoří vrchol života církve. V celém vikariátu se pravidelně účastní nedělních bohoslužeb přibližně 600 lidí. Nejsilnější nedělní účast je v Rokycanech, kde se setkává asi 200 věřících. Mirošov, Strašice a všechny ostatní farnosti spravované z Rokycan čítají celkem asi 200 lidí. Na Radnicku navštěvuje bohoslužby stovka věřících a podobně tak i na Zbirožsku. S programem bohoslužeb, ale i s ostatními aktivitami je možné se seznámit prostřednictvím internetu na vikariátní webové stránce.

Opravy, podíl na opravách ze strany věřících a dalších subjektů
Stavební činnost ve vikariátě byla v uplynulých létech značná a lze ji rozdělit na dvě skupiny. V první řadě jsou to velké opravy a opravy malé, mezi které patří i běžná údržba kostelů a farních budov. Je důležité upozornit na to, že stav většiny objektů byl a stále ještě je ve velmi špatném stavu. Tento stav není jenom v našem vikariátě. Přesto se podařilo mnoho oprav.

Bylo by dobré upozornit na generální opravu výše zmíněného Vršíčku u Rokycan, ale také generální opravy na Zbirožsku a Radnicku: kostel v Líšné, generální opravu kostela ve Lhotě pod Radčem, generální opravu kostela v Drahoňově Újezdě, fary v Radnicích a střechy nad hlavní lodi kostela v Rokycanech. (Dokončení opravy střech nad jižní a severní lodí rokycanského kostela se plánuje v nejbližším období.) Patří sem dále také menší opravy kostelů ve farním obvodu Radnice, Přívětice, Stupno. (Havarijní stav v sakristii v kostele sv. Václava v Radnicích si bude vyžadovat opravu v roce 2003.) Opravy na kostele ve Zbiroze, značné opravy na hřbitově v Líšné, fary ve Lhotě pod Radčem, Mirošově, Drahoňově Újezdě a v Rokycanech.

Na těchto opravách se podílely: Městský úřad Rokycany, Obecní úřady a občané měst a obcí Líšná, Drahoňův Újezd, Sobětice, města Zbiroh, honitební společnosti, bývalý Okresní úřad Rokycany, Ministerstvo kultury ČR, farnosti, ale také firmy svými sponzorskými dary a vykonanou prací.

Za zvláštní povšimnutí stojí oprava interiéru rokycanského kostela Panny Marie Sněžné, kde proběhla rekonstrukce liturgického prostoru a výměna elektroinstalace, kterou financovali pouze farníci.

Největším problémem kromě zdevastovaného stavu objektů a pozemků jsou značné krádeže památek v kostelech. Raritou v tomto směru je kostel sv. Štěpána v Mýtě, který je neustále pod drobnohledem zlodějů, i když v něm už není co krást.

Perspektivy do budoucna a bilance z pohledu minulosti.

Stav za posledních 10 let se v mnohém změnil. Rozvíjí se znovu duchovní život. Přibyly mladé rodiny, které do farnosti vnášejí novou naději. Tato tendence není viditelná jenom v Rokycanech, ale také ve Zbirohu. Do budoucna právě z nich může vzniknout nové jádro našich farností. Střední generace katolických křesťanů, která chyběla, se pozvolna doplňuje. Dnes můžeme hodnotit stav jako přetrvávající s tendenci k postupnému přetváření farních struktur. V tomto vidíme reálnou možnost rozvoje celého vikariátu v nejbližších letech.

( Pozn: Se souhlasem autora mírně edičně upraveno. IF 29.3.03 )