Volební program

Spoluprací k rozkvětu města Rokycan

Pro naše Rokycany je volebním sdružením občanů, kterým nejsou lhostejné další osudy našeho města, okresu i republiky. V komunálních volbách vystupuje jako přímý pokračovatel volebního seskupení Klub Svobodných demokratů a nezávislých kandidátů z roku 1998.

Pro naše Rokycany předkládá občanům města Rokycan tento

Volební program

Naše krédo:
PROSPĚCH MĚSTA A JEHO OBČANŮ AŤ MÁ VŽDY PŘEDNOST PŘED OSOBNÍMI A RYZE POLITICKÝMI ZÁJMY.

Hlavní cíle

 • Vrátit Rokycanům jejich předválečné postavení jednoho z nejbohatších a nejčistších měst v naší republice.
 • Zasazovat se o co nejpestřejší společenský, kulturní, zájmový i sportovní život.
 • Prosadit, aby úřední aparát sloužil obyvatelstvu, ne naopak.
 • Nepřipustit prosazování některých úzkých skupinových zájmů na úkor většiny.

Orientace – svobodomyslná, proreformní, se smyslem pro sociální spravedlnost, otevřenou společnost a trvale udržitelný způsob života.


Výchozí předpoklady naší realistického přístupu

Chceme navázat na všechny pozitivní rysy v práci současného zastupitelstva. V komunální politice se řeší poněkud jiné problémy než v tzv. politice „velké“. Jedná se tu především o konkrétní problémy našeho města a na způsobu jejich řešení se můžeme a chceme dohodnout se širokým spektrem politických a společenských sil. O tuto spolupráci budeme poctivě usilovat a trvale ji dále rozvíjet.


Rokycany – město ve kterém žijeme

Aby se nám všem tady žilo stále lépe, hodláme prostřednictvím našich zástupců v městském zastupitelstvu prosazovat především tyto záměry a požadavky :

Bezpečnost ve městě pro každého kdekoliv a kdykoliv

Budeme

 • klást důraz na prevenci kriminality, především u mládeže a podporovat pokračování Projektu prevence kriminality,
 • vyžadovat kvalitu, účinnost a akceschopnost Městské policie, tak aby byla přítomna na problémových místech (kontrola dětských hřišť, vjezdu vozidel do pěších zón, zajišťování nočního klidu),
 • podporovat součinnost Městské policie s Policií ČR.

 

Vlídnou a spolehlivě pracující radnici

Budeme

 • usilovat o bezproblémový přechod agend z kompetencí Okresního úřadu na město, aniž by se to projevilo v kvalitách správních služeb poskytovaných občanům,
 • usilovat o otevřené, poctivé a nestranné jednání jak členů zastupitelstva, tak pracovníků,
 • radnice – bojovat proti možnému střetu zájmů,
 • formou veřejných besed zastupitelů s občany zlepšovat oboustrannou informovanost,
 • trvat na systematické výměně informací mezi radnicí a občany v místním tisku,
 • zajišťovat včasnou informovanost občanů na internetových stránkách města, zájemcům pak zasílat důležité zprávy elektronickou poštou, či formou SMS na mobilní telefon,
 • prosazovat ve spolupráci s okolními obcemi rozvoj turistického ruchu, m.j. zřízením cyklistických a naučných stezek, např.: „Po stopách historie výroby a zpracování železa“, začínající v Klabavě a končící v Dobřívě apod.

 

Kvalitní a hospodárné městské služby

Budeme

 • nakládat s majetkem města tak, aby jeho hodnota vzrůstala a byla trvalým zdrojem příjmů,
 • před prodejem městského majetku dávat přednost využití majetku pro město, případně majetek pronajímat,
 • udržovat a vylepšovat stávající dětská hřiště,
 • zlepšovat možnosti sportovního vyžití občanů,
 • rozšiřovat ekologicky vyhovujícím způsobem skládku komunálního odpadu v Němčičkách,
 • udržovat a rozšiřovat vodovodní a kanalizační síť a čistírnu odpadních vod,
 • udržovat v řádném stavu veřejné komunikace, městskou zeleň a čistotu města.

 

Uvážlivé a koncepční rozhodování o rozvoji města s ohledem na budoucnost

Budeme

 • život ve městě přibližovat zásadám „Zdravé město“ Světové zdravotnické federace,
 • trvale pracovat s rozvojovými dokumenty jako je územní plán, dodržovat jimi vytyčené zásady, nezbytné změny provádět na základě znalosti podrobných záměrů investora, urbanistické studie a posouzení dopravního řešení nezávislou firmou,
 • trvat na zpracování energetické koncepce města do územního plánu, podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie (slunce, voda, vzduch),
 • zajišťovat stabilitu obchodní sítě, m.j. stanovením regulativu obchodní sítě,
 • systematicky usilovat o získání dalších finančních prostředků na rozvoj města z doplňkových centrálních fondů, a to včasnou a kvalitní přípravou příslušných projektů,
 • usilovat o další rozvoj systému informací o městě, jmenovitě o rozšíření internetových stránek a o průběžnou aktualizaci technické mapy města,
 • pracovat s územním plánem pro dlouhodobý výhled v otázkách bydlení a budeme zajišťovat projektovou a územní přípravu pro výstavbu bytů s ohledem na principy „zdravého bydlení“,
 • prosazovat použití prostředků z odprodeje obecních bytů na rozvoj bydlení ve městě, zejména pak na podporu výstavby tradičních nájemních domů,
 • využívat všech forem podpory státu na výstavbu bytů,
 • v objektu bývalých kasáren prosazovat výstavbu startovních bytů např. pro děti z dětských domovů, mladé manžele,
 • prosazovat postupnou optimalizaci dopravní situace ve městě s cílem zvyšovat bezpečnost chodců a zmenšovat zátěž bydlení hlukem a exhaláty z automobilového provozu, například výstavbou kruhových objezdů Na Střelnici a Na Železné, křižovatku U Jatek spíše volit řízenou světly,
 • při dopravních stavbách dbát o zachování, případně přenesení přirozených biotopů do jiného vhodného prostředí (při stavbě jižního obchvatu byly nevratně narušeny biotopy),
 • hledat vhodná řešení dopravy v klidu, tzn. parkování a garážování,
 • pro bezpečnost chodců i cyklistů prosazovat urychlenou výstavbu cyklistických stezek ve městě,
 • prosazovat rekonstrukci obou náměstí,
 • hledat využití parcely s „Partischovou vilou“ pro občany města – např.: pro výstavbu obytných domů,
 • hledat investičně i provozně přijatelné řešení areálu městského koupaliště.

 

Trvale zlepšovat nekomerční služby obyvatelů města i jeho okolí

Budeme

 • se snažit o udržení průměru 25 žáků na každou jednu třídu základních škol,
 • usilovat o udržení středního školství ve městě v souvislosti s další vlnou „optimalizace“,
 • podporovat rozvoj celoživotního vzdělávání např. poskytnutím potřebných prostor a příspěvkem na jejich materiální vybavení,
 • zachovávat prostorovou dostupnost zdravotní péče, mimo jiné i dotacemi do městské hromadné dopravy,
 • usilovat o zachování rokycanské nemocnice,
 • dále provozovat a zkvalitňovat pečovatelskou službu pro starší a imobilní občany,
 • podporovat Okresní muzeum, např. poskytnutím příspěvků na akce určené občanům města, poskytnutím prostor v bývalých kasárnách apod.,
 • podporovat aktivity Klubu komorní kultury – 3K – jako žádoucí šíření malých forem umění a osvěty,
 • usilovat o zprovoznění letního kina v areálu bývalých kasáren pro občany města,
 • všestranně podporovat kulturní, společenský a sportovní život města, po stránce finanční, ovšem jen v mezích možností rozpočtu města.

 

Dobré podmínky pro rozvoj podnikání

Budeme

 • prosazovat zveřejňování všech městských zakázek v místním tisku a při srovnatelných nabídkách dávat přednost místním firmám,
 • podporovat využití bývalých kasáren pro podnikání,
 • podporovat příchod investorů s výrobou, která co nejvíce zhodnocuje lidskou práci.

 

Rokycany musí být dobrým domovem všem svým obyvatelům

 • dále usilovat o trvalé zlepšování životního prostředí i vzhledu města a podporovat všechny soukromé iniciativy směřující k tomuto cíli,
 • podporovat veškeré vzdělávací akce rómského obyvatelstva a zvláště projekt předškolní výchovy rómských dětí,
 • podporovat humanitární organizace, obecně prospěšná občanská sdružení,
 • podporovat zdravotně postižené občany, např. finančním příspěvkem Centru služeb pro zdravotně postižené, úpravou podchodu u nádraží ČD pro imobilní občany apod.

Pevně věříme, že tento program najde příznivou odezvu v širokých vrstvách obyvatelstva, které nám jej pomůže poctivě plnit. Zdá se být velmi široký, ale byl ještě propracován do více než třiceti dílčích úkolů, které se naši kandidáti do městského zastupitelstva zavázali plnit. Jsme si plně vědomi toho, že bez Vašeho pochopení a aktivní pomoci při jeho postupné realizaci by zůstal pouhou proklamací.

Volte kandidáty Pro naše Rokycany

Volte lidi, kteří již získali zkušenosti při práci v zastupitelstvu a v komisích městské rady, mají potřebné znalosti i nosný program a nebojí se převzít odpovědnost za řízení města.

4 odpovědi na “Volební program”

 1. Vážený pane Hlávko,

  se zájmem jsem si přečetl Váš web o činnosti sdružení. Je to téměř ideální stav, jak by měla fungovat občanská společnost. Mnoho lidí chce změnu, ale pouze málo z nich něco aktivně udělá. Mám pocit, že „nedostatkem“nejslabším článkem volebního programu a činnosti sdružení je naplnění vize, aby Rokycany opět byly jedním z nejbohatších měst. To by měl být základ.
  Rovněž jsem nepostřehl, že by se některý z kandidátů k tomuto tématu vyjádřil. Vše je zaměřeno na tzv. uživatelskou sféru, kultura, „živ. prostředí“, sportovní aktivity, čistota města, bezpečnost, oprava ploch ve městě, rozhledna, apod.
  Postrádám něco jako „business drive“ a ekonomický plán rozvoje města.
  Všechny cíle, které jsou zde uvedené jsou krásné, ale bez peněz se realizují velmi těžko a trvá to dlouho.
  Domnívám se, že pokud většina občanů bude i nadále pracovat za stávajících podmínek(to platí bohužel i pro mnoho obyvatel této země), není schopna dostatečně ocenit výsledky Vaší práce v oblasti „uživatelské“, protože je zahlcena problémy všedních dnů.
  Závěrem přeji dostatek energie a mnoho úspěchů ve Vaší činnosti.

  S pozdravem, Pavel Matouš

  1. Vážený pane Matouši, děkuji za Váš zájem a co se týká bohatství města, je to skutečně věc na dlouhé roky v situaci, kdy zastupitelstvo hledí jen na bezprostřední zisk – viz prodej půdy Duvenbecku. O tom článek v MF Dnes 18.7.2018 „Kamiony rozbouřily radnici v Rokycanech.“ My jsme pro dlouhodobější strategii právě s cílem získávat výroby s vysokým podílem duševní práce. Ale to záleží i na politice celostátní.
   Se srdečným pozdravem Petr Hlávka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..