Reportáž ze Silvestru na kole

24. ročníku Silvestru na kole a sedmého memoriálu Stanislava Gabriela se zúčastnili čtyři chodci, dva běžci a 25 cyklistů.

Dole organizační výbor (zleva): Petr Hlávka, Marie Vonásková a Karel Kučera a pohled do salónku restaurace Železná, kam se Silvestr vrátil po osmnácti letech.

Bohatou tombolu zaplnily sponzorské dary od Města Rokycany, Jaroslava Plimla a Vratislava Steinera. Poděkování patří nejen sponzorům, ale i majitelce restaurace paní Věře Šulcové a ochotnému personálu.

Program Pro naše Rokycany 2018 – 2022

Úvod

Milí čtenáři předkládáme vám volební program sdružení Pro naše Rokycany. Máme dlouholeté zkušenosti s vedením města. Z našich kandidátek vzešly dvě místostarostky – Hana Halířová (1994-8), Marie Hlávková (2002 – 2014) a další zastupitelé – členové městské rady i Václav Kočí, současný starosta (2014-2018).

Kandidátku pro komunální volby pro období 2018 – 2022 jsme nejen obměnili, ale i omladili. Najdete na ní členy iniciativy Chceme zpět k řece, Klubu Svobodných demokratů Rokycany a Fotoklubu Rokycany. Mimo jiné zde máme učitele, techniky, studenty, probační pracovnici, lékařku, zeměměřiče, novinářku, biologa i hasiče. Vysoký je podíl žen – 44%. Všichni kandidáti jsou bezpartijní a po svém případném zvolení budou prosazovat náš společný program.

To, o co nám jde především, je stát nohama na zemi. Uvědomujeme si, co je ve městě potřeba a co je reálné zvládnout.

Volební program Pro naše Rokycany

1. PRO bezpečnost chodců a cyklistů a bezpečnou a plynulou dopravu; abychom se nebáli posílat děti pěšky a na kole do školy

Rokycany jsou křižovatkou osobní i nákladní dopravy, městem denně projíždí enormní množství vozidel. To s sebou nese každodenní dopravní zácpy a především velkou zátěž pro zdraví a bezpečnost obyvatel.

Obousměrnost Soukenické ulice odlehčila dopravě v Jiráskově ulici (podél obou nádraží, pošty až k supermarketu Billa). Byl však zrušen přechod pro chodce na křižovatce Soukenické s Dvořákovou ulicí. Přitom jde o hlavní cestu pro pěší do gymnázia a do nemocnice.

Dalším rizikovým místem je Šťáhlavská ulice, kde intenzita dopravy brání bezpečnému přecházení z celé části pod Čilinou. Situaci ještě zhorší průjezd kamionů z průmyslové zóny, konkrétně z budoucího sídla firmy Duvenbeck. Vzhledem k tomu, že se pod Čilinou plánuje výstavba mnoha rodinných domů, stane se situace ještě komplikovanější.

Při rekonstrukcích jednotlivých komunikací není vůbec počítáno s cyklisty, absence cyklostezek ve městě je alarmující.

Chceme zajistit podmínky pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů městem (např. navýšením přechodů pro chodce, zpomalovacími pruhy, světelnou signalizací).

Budeme požadovat vypracování konkrétního plánu na podporu cyklodopravy a vyčlenění částky na jeho realizaci v rozpočtu města.

Omezíme průjezd kamionů městem. Například zákazem vjezdu vozidel nad určitou hmotnost, zákazem průjezdu kamionů v určitou denní dobu a jejich vážením.

Pro podporu cyklistické dopravy v Rokycanech se zasadíme o úschovny kol ve školách a u veřejných budov.

Co se podařilo

– zakázat kamionům průjezd městem a přilehlými obcemi na hlavní trase (ochrana před kamiony vyhýbající se dálnici),

– podél nově vybudovaných páteřních komunikací ve městě přibyla místa na parkování,

– vznikly ostrůvky na přechodech ke zlepšení bezpečnosti chodců.

2. PRO zlepšení komunikace města s občany

Chybí systematická otevřená komunikace mezi městem a občany, chybí přehledné a rychlé informování o dění na radnici i ve městě.

Spolehlivě pracující radnice je nutnost. Požadujeme ochotné a vstřícné úředníky odborně na výši a zastupitele, kteří jsou nejen kompetentní, ale také otevření diskusi s lidmi a nepodléhají klientelistickým vazbám.

Zapojíme občany do rozhodování, budeme s nimi veřejně diskutovat všechny důležité záměry a prosazovat přehledné a rychlé informování o dění na radnici i ve městě.

Nabízíme zavedení „participativního rozpočtu“ , kdy je část rozpočtu nabídnuta občanům na projekty, které považují za veřejně prospěšné.

Co se podařilo

– Klub Svobodných demokratů Rokycany inicioval v roce 2003 vznik Rokycanských novin vydávaných dodnes rokycanskou radnicí,

– Klub Svobodných demokratů Rokycany vydává vlastním nákladem ještě Rokycanské Listy www.rlisty.eu,

– jako jediné politické uskupení v Rokycanech organizujeme každoročně od roku 1999 besedy zástupců města s občany pořádané v prostorách Klubu komorní kultury (ten vznikl v roce 2002 naší zásluhou).

3. PRO nás i budoucí generace – řeka jako součást příjemného života v Rokycanech

Řeka Klabava a Holoubkovský potok byly ve městě napřímeny (Klabava na přelomu 19. a 20. století a Holoubkovský potok ve třicátých letech 20. století). Klabava byla navíc vydlážděna do podoby pouhého kamenného kanálu. Před desítkami let se nikdo zapojením řeky do prostoru města nezabýval. Po povodních roku 2002 a 2006 ale také ne. Ochránit město před stoletou vodou bylo jediné hledisko. To, že se ohrazením řeky zcela znemožní již tak omezený přístup k vodě, vůbec nikoho nezajímalo.

Navrhli a zpracovali jsme změnu projektu původních protipovodňových opatření. Místo zdí na nábřeží navrhujeme rozšíření koryta a ochranné zdi stavět co nejméně.

Navrhujeme zároveň zpřístupnit okolí Klabavy a Holoubkovského potoka pro lidi a přeměnit na místo pro rekreaci. Všechny návrhy jsme konzultovali s odborníky podniku Povodí Vltavy, přítomni byli i zástupci města Rokycany. Výsledkem jednání byla shoda, že navrhované změny jsou uskutečnitelné. Nijak nezhoršují ochranu proti povodním a projekt posunují na mnohem vyšší úroveň. K protipovodňové ochraně přidávají přestavbu okolí obou toků na prostor, kde bude možné si odpočinout, pořádat kulturní akce, sportovat, hrát si, využívat cyklostezku.

Co se podařilo

díky námi iniciované petici, kterou podepsalo cca 800 občanů, se nám podařilo změnit stanovisko vedení Města Rokycany a zahájit jednání s projektanty Povodí Vltavy o dalším postupu,

povedla se nám vrátit do záměru protipovodňových opatření část Práchovna (od železničního viaduktu k tenisovým kurtům), která byla z původního projektu vyřazena,

na stránkách www.sites.google.com/site/chcemezpetkrece/ informujeme občany o projektu a našich dalších aktivitách,

– od roku 2015 pořádáme pro veřejnost u řeky Klabavy happening „Koryto,“ kde se již čtyři roky setkávají umělci z Rokycan i okolí,

uspořádali jsme pro občany Rokycan přednášku o přírodě blízkých protipovodňových opatřeních vybudovaných v jiných městech ČR.

4. PRO sport a pohyb

Chybí propojení cyklostezek městem. Na cyklostezkách souběžných s hlavní ulicí musejí cyklisté zastavovat a dávat přednost provozu z vedlejších ulic. Ztížené podmínky pro pohyb cyklistů omezují nejen rozvoj cyklodopravy ve městě, ale i podporu cyklistiky jako rekreačního sportu.

Vedle podpory „velkých sportů“ je třeba podporovat „malé sporty“, kluby, které pracují s dětmi i dospělými nikoliv pro výkon, ale pro radost a smysluplné a zdravé trávení volného času. Městem nově schválené financování spolků jen podle počtu členů výrazně znevýhodňuje menšinové sporty a ostatní zájmové organizace.

Dotační program města zaměříme na pravidelnou údržbu a modernizaci dětských sportovišť, případně na výstavbu dalších, především dětských hřišť.

Navrhneme jasná a srozumitelná pravidla financování sportovních klubů a spolků, např. zavedením paušální částky na jejich provoz a s přihlédnutím k jejich veřejné prospěšnosti.

Zpracujeme projekt „Plán rozvoje sportu v Rokycanech.“

Budeme usilovat o propojení cyklostezky na výpadovce na Plzeň mezi Jelínkovic boudou a městem.

Navrhneme vést cyklostezku z Klabavy do Kamenného Újezdu podél řeky a zakomponovat ji tak do projektu protipovodňových úprav.

Zrušíme bariéry pro cyklostezky ve městě zavedením jejich přednosti podél hlavní silnice.

Vybudujeme vycházkový okruh z Rokycan do Borku podél potoka a zpět.

Co se podařilo

workoutové hřiště u krytého bazénu,

jsou vykoupeny pozemky pro cyklostezku mezi Jelínkovic boudou a městem pro propojení cyklostezky do Plzně,

je schválen námi navržený záměr vybudovat vycházkový okruh z Rokycan do Borku.

5. PRO příjemnější, klidnější a zelenější město

V Rokycanech vznikly nové parkové plochy, zeleně však celkově spíše ubývá. Velkým problémem je znečištění imisemi z topenišť a automobilového provozu, ale i hlukem, polétavým prachem, a zápachem v blízkosti průmyslových zón.

Zamezíme likvidaci stávající zeleně a zajistíme vytváření nových zelených ploch s cílem zlepšit životního prostředí nejen pro občany města, ale i pro zachování a rozšíření druhového zastoupení rostlin a zde žijících živočichů.

Budeme usilovat o rozšiřování zelených ploch na Masarykově a Malém náměstí, výhledově na místě bývalého obchodu Norma.

Zasadíme se o budování dalších parků, relaxačních zón a dětských hřišť.

Prosazujeme dokončení další etapy Parku Rakováček.

Chceme prosadit měření imisí v místech velké dopravní frekvence a v případě trvalého překračování limitů zavedení nízkoemisních zón, kde by byl omezen vjezd automobilů určitých tříd (např. s dieselovými motory).

Zvýšíme počet odpadkových košů a nádob na separovaný odpad a bioodpad v celém městě.

Pro rovnoměrnou podporu nakládání s odpady prosadíme přidělení kompostérů občanům žijícím v rodinných domech a v bytových domech se zahradami s jejich symbolickou finanční spoluúčastí.

Podpoříme revitalizaci krajiny v katastru Rokycan pro zadržování vody jako ochraně proti suchu a dramatickým následkům povodní.

Co se podařilo

– byl vybudován Park Rakováček,

je připravována žádost o dotace pro třetí etapu parku Rakováček

– postupně jsou rekonstruována dětská hřiště.

6. PRO děti a mládež

Děti ze ZŠ TGM a Ulice Míru musejí putovat za tělocvikem přes celé město, neboť stávající tělocvičny jsou nevyhovující. V základních školách mnohde nemají vyhovující informační a komunikační techniku (ICT), zajištěnou bezpečnost škol a sportovišť. Řešit je třeba správné větrání tříd, vysoká hladina CO2 s sebou nese únavu žáků a nesoustředěnost. Akutně je třeba řešit i drogovou problematiku. Po zrušení skate areálu v učilišti v Jeřabinové ulici mládež nemá žádné vhodné místo pro setkávání a své vlastní aktivity.

Stav nevyhovujících tělocvičen základních škol TGM a Ul.Míru chceme řešit možnou výstavbou nových prostor, případně přestavbou stávajících.

Budeme prosazovat zlepšení vnitřního vybavení škol a školních tříd, a to i se zaměřením na ICT.

Pro zdravý vývoj dětí a mládeže ve třídách navrhujeme zabudování vzduchotechniky zajíšťující nízkou koncentraci CO2.

Zasadíme se o bezpečnost žáků v budovách škol a na školních sportovištích zpracováním podrobných bezpečnostních plánů.

Podpoříme preventivní protidrogové programy ve všech školách a to s důrazem na zapojení rodičů, programy na odhalování šikany, kyberšikany a dalších patologických jevů.

Budeme prosazovat vybudování místa pro setkávání mládeže, např. nový skate areál.

Budeme podporovat kvalitu jídel ve školních jídelnách.

Co se podařilo

byly vybudovány učebny v podkroví ZŠ Ulice Míru,

byla postavena in–line dráha kolem stadionu a koupaliště.

7. PRO seniory

Se stoupajícím počtem starších občanů stoupá potřeba jejich dopravy k lékaři, k návštěvě úřadu apod. Jedna linka městské hromadné dopravy nemá tak široký dosah, aby ji mohli využít všichni méně pohybliví a hendikepovaní občané.

Budeme prosazovat MHD pro seniory zdarma.

Navrhujeme zřízení městské „taxislužby“ pro seniory a hendikepované občany, kterou by tito občané mohli za přijatelný poplatek využívat např.k cestám do nemocnice, a to i do zdravotnických zařízení v Plzni.

Budeme prosazovat výstavbu chráněných bytů pro hendikepované občany.

Pro udržení kondice, ale i společenského života starších občanů navrhujeme zřízení venkovních posiloven.

Co se podařilo

bylo vybudováno venkovní cvičební místo u fotbalového stadionu.

8. PRO všechny Rokyčáky

Územní plán je třeba chránit před „nájezdy“ ze strany spekulantů. Město Rokycany má v majetku městské byty a jejich potřeba stále roste. Jde o startovní byty pro mladé rodiny, pro matky s dětmi, sociální byty, ale i o dříve postavené bytové domy. O ty je třeba pečovat dle zásad správného hospodáře pro spokojené žití občanů.

Obyvatelé Rokycan by si po třiceti letech zasloužili městskou budovu spojující moderní architekturu s účelností. Je třeba nadále podporovat rozvoj kultury a spolkového života.

Budeme dbát na uvážené změny územního plánu ve prospěch města.

Navrhujeme výstavbu bytového domu se startovními a sociálními byty v prostoru provizorního parkoviště v sousedství mateřské školy U Saské brány.

Zasadíme se o vybudování komunitního centra v prostorách bývalé autoškoly v Jeřabinové ulici pro setkávání občanů všech věkových kategorií s možností nejrůznějších volnočasových aktivit (mj. práce v hobby dílně, posezení u ohně, možnost komunitního zahradničení).

Udržíme počet pořádaných kulturních akcí pod záštitou města a podpoříme pořádání dalších kulturních akcí pro všechny věkové kategorie.

Co se podařilo

– za uplynulé čtyři roky bylo proinvestováno do městských staveb 24 mil. Kč (z toho 20,5 mil. Kč dotace z fondů EU),

– rekonstrukce vily u nemocnice pro matky s dětmi.

9. PRO lepší hospodaření města

Rokycany jen minimálně využívají vyhlašované dotační programy pro financování veřejně prospěšných projektů. Přitom jejich účelné využívání znamená pro město významný přínos. Rozpadající se Sokolovna otevírá otázky týkající se nejen vzhledu a využití městských budov, ale také jejich hospodárného provozu a kontrol jejich stavu. Stojíme před výzvou klimatických změn a proto naši pozornost zaslouží i převzetí vodního a odpadového hospodářství zpět do rukou města.

Budeme dbát na co nejvyšší a zároveň účelné využívání možností dotačních programů pro rozvojové projekty města (budování bytů a veřejných prostranství, cyklostezek, parků a hřišť, výsadba zeleně atd.).

Jsme pro zavedení správy a řízení Rokycan po technické stránce jako moderního inteligentního města 21. století – automatizaci městských budov (klimatizaci, energetiku, zabezpečení), zdravotnictví, parkování, osvětlení, odpadové hospodářství a pro rychlou komunikaci úřadu s občany zavedení elektronické komunikace v maximální možné míře.

Pro odluku správce vody a kanalizací chceme prosazovat přípravu vlastního městského podniku, abychom převzali vodní hospodářství zpět pod městskou správu a zisky vrátili zpět občanům, místo aby plynuly do zahraničí (za úvahu stojí převzít také odpadové hospodářství).

Podpoříme projekty pro zadržování vody ve městě jako ochraně proti suchu i povodním – zakládáním zelených ploch, polderů, budováním nádrží na dešťovou vodu, zelenými střechami a vsakovacími plochami ve vnitroblocích.

Navrhujeme ustavení komise složené z odborníků pro periodické kontroly městských nemovitostí po stavební stránce.

Co se podařilo

– iniciovali jsme stavbu rozhledny, zajistili pro ni základní projekty a veřejnou sbírkou část financí; vydáváme od roku 2014 jako partner města pro stavbu Rozhledny na Kotli také stránky o rozhledně www.rozhlednarokycany.rlisty.eu,

– vytvořili jsme naučnou stezku pro všechny věkové kategorie na Kotli,

– vytvořili jsme geologickou expozici u rozhledny na Kotli.

10. PRO naše krásné Rokycany

Masarykovo náměstí je oficiálně neprůjezdné, což ale není vždy spolehlivě dodržováno. Nyní je obklopeno parkovišti a řetězy, což vzhledu náměstí rozhodně nepřispívá. Doprava navíc ohrožuje chodce a otřesy pak i historické památky.

Sokolovna je v havarijním stavu a je třeba rozhodnout, jak postupovat dál. Obyvatelé Rokycan by si po desítkách let, kdy zde nevyrostla žádná nová veřejná budova, zasloužili moderní architekturu – víceúčelovou městskou budovu.

Rokycany mají bohatou historii, ale chybí naučné stezky přímo ve městě.

Chceme zahájit veřejnou debatu o využití a podobě Masarykova náměstí, do níž vstoupíme s návrhem komplexní rekonstrukce náměstí s klidovou relaxační zelenou zónou propojenou s Prostranstvím Spilka a Malým náměstím.

Náměstí může propojit dosud izolované cyklostezky, aby se stalo centrem pro cyklistické i pěší výlety k turisticky přitažlivým partiím Rokycan a okolí

Zahájíme veřejnou debatu o využití a podobě Sokolovny s podrobným seznámením občanů s možnými variantami řešení od rekonstrukce až po výstavbu zcela nové budovy.

Vybudujeme naučné stezky o význačných osobnostech a stavbách města, které by seznamovaly občany města a turisty s krásami a historickými pamětihodnostmi města. Navrhneme umístění busty Jana Rokycany v Prostranství Spilka.

Nadále budeme rozvíjet mezinárodní spolupráci s partnerskými městy a veterány všech válek.

Co se podařilo

– podařilo se udržet oficiálně neprůjezdné náměstí.

Kladu píseň na Tvůj práh

V pátek 25. května 2018 jsme se rozloučili s Evou Královou, autorkou ideového návrhu rozhledny na Kotli u Rokycan, která zahynula ve věku nedožitých 32 let nikoliv z vlastní viny při automobilové nehodě.

Eva byla všestranná umělkyně, výtvarnice a hudebnice. Začínala s námi v kapele Pěttet v roce 2004. Tvořily zprvu s Andreovou Benedovou duet a každého na první poslech zaujaly svou muzikálností a barvou hlasů.

Od interpretace lidových písní, písní V+W a autorských písní svého otce,  postupně Eva přešla k aranžování písní a k rocku a jazzu, naposledy k interpretaci španělských a portugalských písní. Tvořila i vlastní skladby, jedna z nich, zaměřená na záchranu oceánů, zazněla i při pohřebním obřadu.

Milá Evo, „kladu píseň na práh Tvůj“ jsi zpívala se mnou v mé písni Lásko. Kladu také vzpomínku na práh Tvůj.

Komunální volby

Na podzim nás čekají v Rokycanech, stejně jako po celé republice, komunální volby. Příležitost pro zapojení širšího spektra názorů občanů na řízení města, na jeho vývoj. Členové Klubu Svobodných demokratů Rokycany budou kandidovat v rámci sdružení Pro naše Rokycany.

Nejprve nás čeká bilance, co se podařilo v uplynulém volebním období, poté sestavení nového volebního programu a kandidátky.  Ta při každých volbách doznává změn a pozitivní je, pokud se na ní představí mladí lidé, protože ti vždy přinášejí nové myšlenky.

Čekají nás jistě diskuse o kvalitě života a dopravní situaci ve městě, o tom, jakou prioritu dát stavbě nové tělocvičny společné pro ZŠ TGM a ZŠ Ulice Míru nebo rekonstrukci Sokolovny/stavbě Sokolovny ad.

V říjnu pak voliči rozhodnou, kdo zasedne v novém městském zastupitelstvu a kdo se stane starostou. Město si zaslouží modernizaci.

Výzvy neomodernismu

Bohumil Sláma vydal Manifest neomodernismu a nové víry (Atelier 89, Brno 2017, ISBN 978-80-270-2716-3), v němž naší veřejnosti přibližuje výzvy neomodernismu, usilujícího o překonání postmodernismu a neoliberalismu.  Zásadní článek Stanislava Heczka o manifestu přinesly Britské Listy.

Mimo v něm uvádí: „Postmodernismus v návaznosti na romantismus a dekadenci potlačil zdravý rozum a argumentace opřené o fakta. Na tuto situaci reagovala Charta 2012, hlásící se k odkazu Jana Husa, Jana Ámose Komenského, Františka Palackého, Karla Havlíčka, Tomáše Garrigua Masaryka a Václava Havla… Postmodernismus se tak stal manýrismem dekadence a proto musí být vystřídán neomodernismem, schopným integrovat a dál rozvíjet dosud nashromážděné relevantní poznatky lidstva. Krédem neomodernismu je především víra v lidské nadosobní ideály a polyhistorický přístup.

Poetické a politicky angažované písně Jiřího Smrže

Ve středu 24. 1. 2018 nás v Rokycanech potěšil svými písněmi Jiří Smrž, držitel ceny Anděl za rok 2013 v kategorii Folk & Country. Skvělé písně věnované například ukrajinským kamarádům, Bulatu Okudžavovi, Marnosti a píseň o Iráku reagující na naši současnost stejně jako čerstvá Modlitba (nejde o přesný název)  – to jsou jen namátkou písně které vás dokážou zaujmout jak po textové a interpretační stránce, stejně tak Smržovou energicky pojatou technikou hry na akustickou kytaru. (Foto Miroslav Tauš)

Odpovědi Milana Kohouta

Na otázky pro kandidáty na prezidenta odpověděl známý aktivista agentuře ČTK předtím, než byl vyřazen ze seznamu kandidátů. Odpovědi jsou zajímavé i pro druhé kolo prezidentské volby tím, že se Milan Kohout zabývá širšími souvislostmi kandidatury.
– Proč kandidujete na prezidenta republiky?

Je nesporné, že prezidentem české kotlinky by měl být člověk, který vidí, že nelze stavět plůtky kolem malého území v oku „světového hurikánu“, vypouštět při tom národně nacionalisticko-nacistické rasisticko-xenofobní řitní větříky a doufat, že se oko, neznající hranic, nehne z místa a nebude se nemilosrdně a nevyhnutelně posouvat po celé zeměkouli!

Abychom úspěšně přežili do budoucnosti, tak máme doslova posledních pár vteřin na radikální a revoluční změnu chápání člověčího společenského systému na naší malé, společné, multikulturní, multirasové a nedělitelné planetě.

Proto nabízím své prezidentské služby poučen moudrostí ptáků, kteří dokážou vzlétnout a pozorovat svět z výšky, ale zároveň si musí často sednout na zem, hrabat se v její tlející hlíně a sezobnout jen tolik červíků, kolik potřebují k přežití.

– Jak se chcete odlišit od svých předchůdců prezidentů Zemana, Klause a Havla?
Já nepřemýšlím o nějakých předvolebních strategiích “odlišení se” od předchozích “politických produktů” společnosti. 
To je přesně to, co slévá kapitalismem diktované volby s filosofií trhu. 
Trh pomocí arogantních reklam bez přestání rve do hlav lidem ideu, že si musí pořizovat neustále nové a odlišné modely, designy či chutě, a to vše jen v zájmu ¨hamižnosti” majitelů výrobních prostředků. 
– Kolik korun hodláte investovat do volební kampaně a z jakých zdrojů ji chcete hradit?
Do kampaně nehodlám investovat nic a o žádné peníze ani nežádám. 
Chtěl bych dokázat, že lze opět ve volbách zvítězit, i když nepoužijete žádné propagandistické a mozky vygumovávající billboardové násilí, tak, jak je to v dnešních, penězi diktovaných takzvaných “demokraciích” zvykem. 
Ostatně Václav Havel byl zvolen prezidentem a neměl v té chvíli ani korunu na svoji “kampaň”. Jak rychle jsme, přeprogramováni kapitalismem, zapomněli, že?
– Pravomoci prezidenta jsou podle Vás dostatečné, nebo by s ohledem na mandát z přímé volby měly být posíleny a jak?
V první řadě musím konstatovat, že z vaší otázky čiší sexismus, neb automaticky mluvíte o prezidentovi, a nikoliv také o možné prezidentce.
Někdy si říkám, že by bylo lepší mít shluk gendrově vyvážených prezidentů, kteří by se na základě konsenzuální shody domlouvali na rozhodnutích – pak by větší pravomoc byla na místě. Ale jinak bychom neměli dávat do rukou jednoho člověka velkou moc. Jako současný odrazující příklad uvádím amerického prezidenta Trumpa a jeho moc nad armádou (i když si myslím, že kdyby byla dnes na jeho místě jeho prezidentská sokyně, tak by to bylo stejně nebezpečné.) 
Takže ty současné české pravomoci jsou dostačující. 
 Milosti, amnestie – hodláte využít právo plošné amnestie, nebo byste uděloval jen individuální, humanitární milosti? Jaký je Váš postoj k případnému obnovení trestu smrti?
Někdy, kupříkladu během revolučních událostí, může být plošná amnestie na místě.
Ale jelikož netuším, co se odehraje během mého prezidentského období, považuji vaši otázku za spekulativní. 
 Jsem proti trestu smrti, i když občas přemýšlím, že bych udělal výjimku pro ekonomické trestné činy.
– Vrácené zákony – jak hodláte toto právo využívat – vetoval byste zákony, které by získaly souhlas obou komor parlamentu, nebo v důvodných případech jen zákony prosazené Sněmovnou?
To je opět spekulativní otázka a záleží, o jaký případ by se jednalo. Ale to si pište, že bych vetoval jakékoliv rasistické xenofobní, fašismem, nacismem a nacionalismem zavánějící zákony, i kdyby je schválilo deset komor parlamentu.
– Vyznamenání – kolik vyznamenání plánujete ročně udělovat?
Zatím nemám tušení. To bude záležet na tom, kolik báječných lidí naše společnost vytvoří. A to se přece nedá naplánovat, ne?
– Ústavní soudci – budete jejich nominaci konzultovat a s kým?
Nezávislost a nezaujatost, znázorňovaná v historii práva i jako slepost jsou nutné předpoklady ke spravedlivému posuzování souzených případů. Naše ústavy a zákony jsou vždy námi vytvářené a přírodožel jsou většinou poddanými daného systému, který je v té chvíli u moci. Co je naprosto právně v pořádku za jednoho systému, je náhle trestné v jiném systému, jak jsem již i já za svého života zažil.
Takže v první řadě budu jejich nominaci konzultovat se svým svědomím a samozřejmě s lidmi majícími nadčasové náhledy na naše dění.   
– Členové rady ČNB – budete jejich nominaci konzultovat a s kým?
Vždy jsem byl proti privatizaci páteře kapitalismu, čímž je bankovní průmysl, a to zejména po nedávných otřesných zkušenostech s těmito finančními “podnikateli”, kteří způsobili po jejich nenažranosti způsobených bankovních kraších neuvěřitelné utrpení i smrt obrovskému množství lidí po celém světě.
Proto budu velmi opatrný při nominaci členů ČNB a samozřejmě se poradím s kýmkoliv, kdo mě do jejich mravního portfolia přinese světlo, abych se vyhnul zanesení vši do našeho celospolečenského kožichu.
– Soudci – budete jmenovat všechny navrhované soudce, nebo na kandidáty budete mít i jiné než zákonem stanovené nároky?
Kdyby se jmenování soudců řídilo jen zákonem stanovenými nároky, tak by potom nemělo smysl, aby je jmenoval prezident. Takže uvidím, jací lidé budou navrženi ke jmenování a neslibuji, že všechny automaticky potvrdím.
– Profesoři – budete jmenovat všechny navrhované profesory, nebo na kandidáty budete mít i jiné než zákonem stanovené nároky?
Kdyby se jmenování profesorů řídilo jen zákonem stanovenými nároky, tak by potom nemělo smysl, aby je jmenoval prezident. Takže uvidím, jací lidé budou navrženi ke jmenování a neslibuji, že všechny automaticky potvrdím.
– Postoj po sněmovních volbách – pověřil byste sestavením vlády někoho trestně stíhaného či z kriminálního činu podezřelého?
To je od vás politicky napumpovaná a vzhledem k současné situaci zaujatá otázka. 
To je přece přesně, proč se společnost domluvila, že zvolení vládní činitelé budou mít právní imunitu, neb se třeba někomu nebude líbit, že byli zvoleni a může začít s řadou trestních stíhání a obvinění.
– Kancelář prezidenta – jaké změny včetně personálních plánujete v případě zvolení v Kanceláři prezidenta republiky a v chodu Pražského hradu?
To oznámím až poté, co se osobně seznámím s chodem Pražského hradu i kanceláře.
– Jste pro zákonnou úpravy postavení manželky prezidenta?
Opět sexistická otázka – co se zeptat na postavení manžela prezidentky?
Ale když už se ptáte – ne, nejsem pro úpravy postavení manželky prezidenta, a to proto, že jsem mezi jiným i feminista a připadá mně urážlivé a ponižující, že by měla být žena posuzována jako “manželka prezidenta” a měly by jí přes postavení jejího “muže” plynout nějaké výhody. Celá instituce manželství je v podstatě pro ženu, ale i muže ponižující. V budoucnu bychom měli zavést novou formu soužití mezi mužem a ženou či mezi dvěma muži či dvěma ženami, a to na základě dobrovolných volných sloučení, postavených na rovnosti citů.
 
– Zahraniční cesty (i soukromé) a zahraniční politika – plánujete své zahraniční cesty konzultovat s vládou, Parlamentem?
Některé ano, některé nikoliv. To bude záležet případ od případu. 
– K Evropské unii a k evropské integraci – měla by ČR patřit do hlavního proudu evropské integrace, nebo by měla opustit EU?
Pořád se zamýšlím, jaká cesta k budoucí, co nejlokalizovanější anarchosocialistické společnosti, by byla nejlepší. 
Evropská integrace přispívá v rozplynutí v minulosti uměle vytvořených zasmrádlých xenofobních národnostních států, což je báječné a pro budoucí formy našich společenství nezbytné. Ale je-li Evropská unie diktována zájmy hlavně finančních velkokapitalistů, radujících se z rozšířeného pole své kriminální působnosti, tak je to příšerné. Jako příklad uvádím, co tito mocní udělali Řecku.
Česká republika by neměla opustit Evropskou unii, ale v zahraniční politice a působení v Evropském parlamentu bojovat za revoluci proti kapitalistickému diktátu evropské ekonomiky.   
– K euru – budete prosazovat zavedení eura v ČR do roku 2023, tedy do konce svého prezidentského mandátu?
Až doposud jsem podporoval zavedení společné celoevropské měny, protože jsem se domníval, že to pomůže odstranit zakořeněné geografické hranice mezi národovectvím uměle vytvořených evropských xenofobních chlívků. Ale když jsem zjistil, že byla idea rovnosti a všech lidí v Evropské unii okamžitě unesena zejména finančním velkokapitálem a úzkou vrstvou dalších zbohatlíků, kteří se chechtají, že jsme jim otevřeli ještě větší plochu pro jejich kradení, tak jsem začal být skeptičtější. Já jsem do budoucna pro zavedení anarchistickosocialistických únosně velkých samosprávných nenárodnostních uskupenství lidí s pestrobarevnými kulturami a rasami, která se nebudou navzájem vykořisťovat. Takže si myslím, že je zatím lepší si držet vlastní měnu. A až dosáhneme toho, že bude mít vyrovnaný kurz jedna ku jedné s eurem, tak zavést plošnou celoevropskou měnu.  
– Ke korupci – chtěl byste zpřísnit tresty za korupční delikty?)
Naprosto. Je něco odporného, když se člověk, kterému dala společnost důvěru, vychytrale obohacuje a začne být tajným členem parazitních paralelních struktur. Skutečnost nám naznačuje, že se celá naše novodobá vláda včetně obou komor až na pár výjimek tak doposud chovala. Samozřejmě to souvisí s tím, že kapitalismus stojí na parazitismu a zvolení zástupci lidu se pak domnívají, že jejich zkorumpovanost je těmito mravy ospravedlněna. 
– K zadluženosti – měla by se snížit zadluženost státu na úkor jeho výdajů? Měla by zadluženost obyvatel vůči státu například odpuštěním penále za dlužnou částku? Jste pro valorizaci minimální mzdy/důchodů ?
Víte, peníze jsou jen jednou z uměle vytvořených filozofií lidské společnosti a zvláště v dnešní době mají jen iluzorní hodnotu. Zkuste vysvětlit, co jsou peníze vašemu psu. Čichne k nim a praví, že jsou nejedlé.
Co je vlastně dluh? Je to kupříkladu společnosti odebraná hodnota, kterou si přivlastnil nějaký miliardář půjčující lidem poptávkou vytvářené peníze, a tím ji vlastně dluží státu? V tom případě bych byl o snížení zadluženosti a navrácení těchto peněz do společnosti. Což by samozřejmě žádalo i zásadní změnu ekonomického systému. 
Ale jestli má za dnešního ekonomického systému uměle vytvořený vnitrospolečenský dluh pomoci chudým lidem k práci a střeše nad hlavou, tak mě nevadí.
A samozřejmě jsem pro valorizace důchodů i mezd. Dokonce jsem pro zavedení nepodmíněného pravidelného příjmu. 
– Jste pro zavedení spoluúčasti pacientů a standardů ve zdravotnictví?
Naprosto nejsem. Připadá mně, jako bychom se už naprosto zbláznili a propadli mantrám tržních ekonomů, kteří se neostýchají vydělat peníze i na nemocném dítěti. Kam jsme to až zašli, že vůbec uvažujeme o tom, že by se nemocný měl ještě zpeněžit. 
Kmen se přece vždy musí postarat o svého nemocného člena a nechápat takovou činnost jako ochuzování zdravých členů kmene. Jinak se rozpadnou všechny naše instinktivní a evolucí vypracované hodnoty.
– Jste pro zachování daní v současné výši, nebo budete prosazovat změnu daňových sazeb
Já jsem pro naprostou sociální spravedlnost, kterou současný na sobectví postavený kapitalistický systém chce téměř vytlačit ze společenských mravních hodnot. A jelikož si ještě musíme nějaký čas počkat, až lidem dojde, že je tento ekonomický systém potřeba vymazat z historie lidstva (a to i vzhledem k jeho sebezáhubnému dopadu na celosvětové životní prostředí), tak je potřeba alespoň tvrdě a nekompromisně zdaňovat majitele výrobních prostředků, a to vzhledem k jejich ziskům a příjmům matematicky co nejprogresivnějším způsobem. A získané prostředky vracet zpět do společensky potřebných aktivit, od kultury, ekologie, přes vzdělávání, zdravotnictví, až po výstavbu státních bytů.  
– Jaký je váš postoj k přijímání migrantů?
Ten je předpokládám dostatečně veřejně známý. Jelikož se historicky náš stát po boku celé západní civilizace podílel a stále podílí na drancování zbytku světa, na uměle vyvolaných válkách, při kterých zahynuly miliony lidí, na přicházející ekologické katastrofě, kterou zavinil v drtivé míře náš na neustálém růstu postavený nenasytný ekonomický systém, pak musíme bezpodmínečně alespoň pomoct těm obrovským množstvím lidí, kteří jsou tím vším vyháněni ze svých domovů. Kdyby už nemohlo deset lidí, kteří mají zajištěné základní živobytí pomoct alespoň jednomu člověku hledajícímu přístřeší a holé přežití, tak je celá naše společnost v dokonalé mravní hnilobě!!! A v desetimilionovém státě to znamená pomoct jednomu milionů lidí, což je naprosto možné a v případě dnešní celosvětové krize do budoucna i nutné.
– Jste pro adopci dětí páry stejného pohlaví?
No samozřejmě, že jsem pro adopci dětí do rukou jakýchkoliv sexuálně komponovaných párů, byrokracií oddaných či neoddaných, pakliže budou o adoptované děti s láskou pečovat. 
Někdy mně připadá, že ti sebestřední náboženští fanatici, kteří na základě jakýchsi uměle a náboženskými parazitickými organizacemi vnucených “mravních hodnot” chtějí říct, že jinak sexuálně orientovaní lidé nejsou schopni lásky. Jaký to hnusný a pro společnost nebezpečný názor. 
Přeji krásný den
Milan Kohout
PS:
Tady je moje informační prezidentské video: